The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Branże regionu o największym potencjale zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim – raport z badania 26 October 2017 print

Raport jest efektem prac w ramach badania „Branże regionu o największym potencjale zatrudnienia w województwie kujawskopomorskim” wykonanego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Badania przeprowadziła firma Market Research World z siedzibą w Gliwicach.

Głównym celem badania była identyfikacja gałęzi produkcji, handlu lub usług charakteryzujących się największym potencjałem kreowania nowych miejsc pracy, a także wskazanie perspektyw rozwoju tych branż i określenie zapotrzebowania na kadry, w tym pracowników z zagranicy.

Raport ma charakter wielowątkowy. Zawiera m.in. charakterystykę branż istotnych dla województwa kujawsko-pomorskiego, identyfikację branż o największym potencjale zatrudnieniowym, opis nowo powstałych podmiotów gospodarczych, informacje dotyczące absolwentów w województwie, a także dane i opinie dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Badanie oparto na analizie danych zastanych oraz jakościowych metodach pozyskiwania danych: indywidualnych wywiadach pogłębionych, telefonicznych wywiadach pogłębionych i zogniskowanych wywiadach grupowych.

Opracowanie zawiera szczegółowe dane dla województwa kujawsko-pomorskiego, a także dla każdego z pięciu podregionów z osobna: bydgosko-toruńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, świeckiego i włocławskiego. Zakres czasowy dla części diagnostycznej ustalono na lata 2014–2016, w przypadku części prognostycznej natomiast – do roku 2025.

Opracowanie dostępne jest na stronie: Urząd -> Publikacje -> Publikacje rynku pracy

 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance