La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Branże regionu o największym potencjale zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim – raport z badania 26 Octobre 2017 imprimer

Raport jest efektem prac w ramach badania „Branże regionu o największym potencjale zatrudnienia w województwie kujawskopomorskim” wykonanego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Badania przeprowadziła firma Market Research World z siedzibą w Gliwicach.

Głównym celem badania była identyfikacja gałęzi produkcji, handlu lub usług charakteryzujących się największym potencjałem kreowania nowych miejsc pracy, a także wskazanie perspektyw rozwoju tych branż i określenie zapotrzebowania na kadry, w tym pracowników z zagranicy.

Raport ma charakter wielowątkowy. Zawiera m.in. charakterystykę branż istotnych dla województwa kujawsko-pomorskiego, identyfikację branż o największym potencjale zatrudnieniowym, opis nowo powstałych podmiotów gospodarczych, informacje dotyczące absolwentów w województwie, a także dane i opinie dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Badanie oparto na analizie danych zastanych oraz jakościowych metodach pozyskiwania danych: indywidualnych wywiadach pogłębionych, telefonicznych wywiadach pogłębionych i zogniskowanych wywiadach grupowych.

Opracowanie zawiera szczegółowe dane dla województwa kujawsko-pomorskiego, a także dla każdego z pięciu podregionów z osobna: bydgosko-toruńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, świeckiego i włocławskiego. Zakres czasowy dla części diagnostycznej ustalono na lata 2014–2016, w przypadku części prognostycznej natomiast – do roku 2025.

Opracowanie dostępne jest na stronie: Urząd -> Publikacje -> Publikacje rynku pracy

 

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale