The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w październiku 2017 r. 8 November 2017 print

 • Number of unemployed

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 października 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 79 830 bezrobotnych. Było to o 2493 people (3,0%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 13 974 osoby (14,9%) mniej niż w końcu października 2016 year.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 21 powiatach województwa (from 27 osób w powiecie bydgoskim do 306 osób w Bydgoszczy), natomiast wzrost odnotowano w 2 powiatach (the 41 osób w powiecie aleksandrowskim i o 30 osób w powiecie brodnickim).

W październiku ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 1158 people (1,2%) i w końcu miesiąca wyniosła 93 804 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych in Poland w końcu października 2017 r. wyniosła 1071,1 tys. osób, w odniesieniu do września 2017 zmniejszyła się o 46,0 tys. osób, czyli 4,1% w analogicznym okpeople w roku 2016 odnotowano w tym zakresie spadek o 16,1 tys. osób, czyli 1,2%). W stosunku do października 2016 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 236,9 tys. osób (18,1%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Number of job vacancies and places professional activation

W październiku 2017 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 7526 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 15,1% mniej niż w poprzednim miesiącu, but 4,8% więcej niż w październiku 2016 r.).

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance