Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w październiku 2017 r. 14 listopada 2017 drukuj

W październiku 2017 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 12 224 nowych bezrobotnych (o 0,1% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 5,0% mniej niż w październiku 2016 roku). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 16,7% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 14 789 bezrobotnych (o 7,8% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 5,5% więcej niż w październiku 2016 roku).

Podjęcia pracy – 6908 osób – stanowiły 46,7% ogółu wyłączeń (we wrześniu były to odpowiednio: 7782 osoby i 56,7%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 5328 bezrobotnych (o 8,9% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 6,1% mniej niż w październiku 2016 roku).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęło 1580 osób (o 18,2% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 4,8% mniej niż w październiku 2016 roku):

 • 572 osoby podjęły inne zatrudnienie subsydiowane (w tym 538 osób bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 287 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 241 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 229 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 158 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 78 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 13 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 • 2 osoby podjęły pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne, w ramach świadczenia aktywizacyjnego oraz grantu na telepracę.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 564 bezrobotnych (o 12,1% więcej niż we wrześniu 2017 roku, ale o 46,4% mniej niż w październiku 2016 roku), w tym 8 osób skorzystało z bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu było 16 osób, w październiku 2016 roku – 35 osób).

Staże rozpoczęło 1015 bezrobotnych (o 4,3% mniej niż w miesiącu poprzednim, ale o 32,9% więcej niż w październiku 2016 roku), w tym 12 osób skorzystało z bonu stażowego (o 8 osób więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 32 osoby mniej niż w październiku 2016 roku).

Prace społecznie użyteczne podjęło 146 bezrobotnych (o 18,0% mniej niż we wrześniu 2017 roku i o 10,4% mniej niż w październiku 2016 roku). 25 osób bezrobotnych skorzystało z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu – 7 osób, przed rokiem było 67 osób).

W październiku 2017 roku nie było osób bezrobotnych, które rozpoczęły przygotowanie zawodowe dorosłych (tak jak w poprzednim miesiącu i przed rokiem).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych nie skierowano żadnego bezrobotnego (tak jak w poprzednim miesiącu i przed rokiem).

Według stanu w dniu 31 października 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 19 533 bezrobotnych (wobec 20 262 przed miesiącem i 16 493 osoby przed rokiem), w tym:

 • 6776 bezrobotnych odbywało staże (we wrześniu – 7461 osób), w tym 75 osób w ramach bonu stażowego (we wrześniu – 90 osób),
 • 6411 osób do 30 roku życia zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (we wrześniu 5883 osoby),
 • 2515 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (we wrześniu – 2493 osoby),
 • 1736 osób pracowało w ramach robót publicznych (we wrześniu – 2181 osób),
 • 1413 osób odbyło prace społecznie użyteczne (we wrześniu – 1678 osób), w tym 34 osoby skorzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem było 16 osób),
 • 490 bezrobotnych odbywało szkolenia (we wrześniu – 364 osoby), 9 osób skorzystało ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 19 osób),
 • 177 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (we wrześniu – 187 osób), w tym 23 osoby powyżej 60 roku życia (przed miesiącem – 25 osób),
 • 13 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • 1 osoba była zatrudniona w ramach świadczenia aktywizacyjnego (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • 1 osoba była zatrudniona w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach grantu na telepracę (tak jak przed miesiącem).

W październiku 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1181 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (we wrześniu 2017 roku – 1014 osób). Wszystkie osoby rozpoczęły udział w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu października 2017 roku w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowane były 43 projekty, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 11 450 osób pozostających bez pracy (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko‑Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 30 projektów, w ramach których wsparciem zostało objętych łącznie 5761 osób pozostających bez zatrudnienia powyżej 29 roku życia.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W październiku 2017 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 7648 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 13,7% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 6,5% więcej niż w październiku 2016 roku). W październiku zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej do 1042 miejsc (o 20,6% mniej), liczba ofert na pracę niesubsydiowaną do 5244 miejsc (o 12,6% mniej) oraz liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane do 1362 miejsc (o 12,5% mniej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 937 dotyczyło odbywania stażu, 105 – prac społecznie użytecznych. Nie zgłoszono żadnej propozycji przygotowania zawodowego dorosłych.

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 362 propozycje wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 16 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki zgłoszono 6 propozycji.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 5307 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 15 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w październiku 2017 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 10/2017 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2017 

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych