The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w październiku 2017 r. 14 November 2017 print

W październiku 2017 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 12 224 nowych bezrobotnych (the 0,1% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 5,0% mniej niż w październiku 2016 roku). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 16,7% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 14 789 bezrobotnych (o 7,8% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 5,5% więcej niż w październiku 2016 roku).

Work – 6908 people - were 46,7% general exemptions (we wrześniu były to odpowiednio: 7782 osoby i 56,7%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 5328 Unemployment (o 8,9% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 6,1% mniej niż w październiku 2016 year).

Zatrudnienie subsydiowane started 1580 people (the 18,2% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 4,8% mniej niż w październiku 2016 year):

 • 572 osoby podjęły inne zatrudnienie subsydiowane (including 538 osób bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 287 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 241 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 229 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 158 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 78 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 13 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years,
 • 2 osoby podjęły pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne, w ramach świadczenia aktywizacyjnego oraz grantu na telepracę.

Z powodu rozpoczęcia training z ewidencji wyłączono 564 Unemployment (the 12,1% more than in September 2017 roku, but 46,4% mniej niż w październiku 2016 roku), including 8 osób skorzystało z bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu było 16 osób, w październiku 2016 roku – 35 osób).

Staże started 1015 Unemployment (the 4,3% mniej niż w miesiącu poprzednim, ale o 32,9% więcej niż w październiku 2016 roku), including 12 osób skorzystało z bonyearażowego (o 8 osób więcej niż w poprzednim miesiącu, but 32 osoby mniej niż w październiku 2016 roku).

Prace społecznie użyteczne adopted 146 Unemployment (the 18,0% mniej niż we wrześniu 2017 roku i o 10,4% mniej niż w październiku 2016 year). 25 osób bezrobotnych skorzystało z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu – 7 osób, przed rokiem było 67 osób).

W październiku 2017 roku nie było osób bezrobotnych, które rozpoczęły przygotowanie zawodowe dorosłych (tak jak w poprzednim miesiącu i przed rokiem).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych nie skierowano żadnego bezrobotnego (tak jak w poprzednim miesiącu i przed rokiem).

Według stanu w dniu 31 October 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 19 533 Unemployment (wobec 20 262 przed miesiącem i 16 493 osoby przed rokiem), including:

 • 6776 bezrobotnych odbywało staże (we wrześniu – 7461 osób), including 75 osób w ramach bonu stażowego (we wrześniu – 90 osób),
 • 6411 osób do 30 roku życia zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (we wrześniu 5883 people),
 • 2515 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (we wrześniu – 2493 people),
 • 1736 osób pracowało w ramach robót publicznych (we wrześniu – 2181 people),
 • 1413 osób odbyło prace społecznie użyteczne (we wrześniu – 1678 osób), including 34 osoby skorzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem było 16 osób),
 • 490 bezrobotnych odbywało szkolenia (we wrześniu – 364 osoby), 9 osób skorzystało ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącupeople19 osób),
 • 177 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years (we wrześniu – 187 osób), w tym 23 osoby powyżej 60 roku życia (przed miesiącem – 25 osób),
 • 13 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • 1 osoba była zatrudniona w ramach świadczenia aktywizacyjnego (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • 1 osoba była zatrudniona w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach grantu na telepracę (tak jak przed miesiącem).

W październiku 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1181 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (we wrześniu 2017 roku – 1014 people). Wszystkie osoby rozpoczęły udział w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu października 2017 year w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowane były 43 projekty, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 11 450 osób pozostających bez pracy (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko‑Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 30 projektów, w ramach których wsparciem zostało objętych łącznie 5761 osób pozostających bez zatrudnienia powyżej 29 years.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W październiku 2017 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 7648 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 13,7% mniej niż w poprzednim miesiącu, but 6,5% więcej niż w październiku 2016 year). W październiku zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba availability of professional activation do 1042 miejsc (o 20,6% mniej), liczba ofert na pracę niesubsydiowaną do 5244 places (o 12,6% mniej) oraz liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane do 1362 places (the 12,5% mniej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 937 dotyczyło odbywania stażu, 105 – prac społecznie użytecznych. Nie zgłoszono żadnej propozycji przygotowania zawodowego dorosłych.

For people with disabilities reported 362 propozycje wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (including 16 in the form of subsidized), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki zgłoszono 6 propozycji.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 5307 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 15 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w październiku 2017 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 10/2017 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2017 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance