Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w listopadzie 2017 r. 13 Dezember 2017 drucken

W listopadzie 2017 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 11 390 nowych bezrobotnych (die 6,8% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 9,9% mniej niż w listopadzie 2016 roku). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 12,7% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 11 051 bezrobotnych (o 25,3% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 1,6% mniej niż w listopadzie 2016 roku).

Podjęcia pracy - 6245 osób – stanowiło 56,5% die Gesamtzahl der Ausnahmen (w październiku było to odpowiednio: 6908 osób i 46,7%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 4665 bezrobotnych (o 12,4% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 6,5% mniej niż w listopadzie 2016 Jahr).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęło 1580 Menschen (tyle samo co w poprzednim miesiącu i o 7,8% więcej niż w listopadzie 2016 Jahr):

 • 478 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (w tym 415 osób bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 351 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 308 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 206 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 178 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 52 osoby podjęły pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 7 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach bonu zatrudnieniowego, w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne, w ramach świadczenia aktywizacyjnego oraz grantu na telepracę.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 386 bezrobotnych (die 31,6% mniej niż w październiku 2017 roku i o 27,0% mniej niż w listopadzie 2016 Jahr), w tym 16 osób skorzystało z bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu było 8 osób, w listopadzie 2016 roku – 27 osób).

Staże rozpoczęło 577 bezrobotnych (die 43,2% mniej niż w miesiącu poprzednim, ale o 97,6% więcej niż w listopadzie 2016 roku), w tym 7 osób skorzystało z Jahr stażowego (o 5 osób mniej niż w poprzednim miesiącu i o 14 osób mniej niż w listopadzie 2016 roku).

Prace społecznie użyteczne podjęło 78 bezrobotnych (die 46,6% mniej niż w październiku 2017 roku, ale o 77,3% więcej niż w listopadzie 2016 Jahr). Nie było osób bezrobotnych, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu było 25 Menschen, przed rokiem nie było takich osób).

W listopadzie 2017 roku nie było osób bezrobotnych, które rozpoczęły przygotowanie zawodowe dorosłych (tak jak w poprzednim miesiącu i przed rokiem).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych nie skierowano żadnego bezrobotnego (tak jak w poprzednim miesiącu i przed rokiem).

Według stanu w dniu 30 listopada 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 18 123 bezrobotnych (wobec 19 533 przed miesiącem i 14 609 osób przed rokiem), w tym:

 • 6728 osób do 30 roku życia zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w październiku – 6411 Menschen),
 • 5885 bezrobotnych odbywało staże (w październiku – 6776 osób), w tym 71 osób w ramach bonu stażowego (w październiku – 75 osób),
 • 2410 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w październiku – 2515 Menschen),
 • 1469 osób pracowało w ramach robót publicznych (w październiku – 1736 Menschen),
 • 1118 osób odbyło prace społecznie użyteczne (w październiku – 1413 osób), w tym 28 osób skorzystało z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem było 34 osoby),
 • 330 bezrobotnych odbywało szkolenia (w październiku – 490 osób), 17 osób skorzystało ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 9 osób),
 • 169 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w październiku – 177 osób), w tym 25 osób powyżej 60 roku życia (przed miesiącem – 23 osoby),
 • 12 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w poprzednim miesiącu – 13 osób),
 • 1 osoba była zatrudniona w ramach świadczenia aktywizacyjnego (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • 1 osoba była zatrudniona w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach grantu na telepracę (tak jak przed miesiącem).

W listopadzie 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim 774 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w październiku 2017 roku – 1181 Menschen). 768 osób rozpoczęło udział w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, a 6 osób w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu listopada 2017 Jahr w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowane były 42 projekty, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 11 439 osób pozostających bez pracy (tun 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko‑Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 30 projektów, w ramach których wsparciem zostało objętych łącznie 5841 osób pozostających bez zatrudnienia powyżej 29 roku życia.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W listopadzie 2017 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 5994 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (die 21,6% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 2,8% mniej niż w listopadzie 2016 Jahr). W listopadzie zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej do 614 miejsc (o 41,1% mniej), liczba ofert na pracę niesubsydiowaną tun 4287 miejsc (o 18,2% mniej) oraz liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane tun 1093 miejsc (die 19,8% mniej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 553 dotyczyło odbywania stażu, 60 – prac społecznie użytecznych.
Zgłoszono 1 propozycję przygotowania zawodowego dorosłych.

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 217 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 15 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki nie zgłoszono żadnej propozycji.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 5140 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 16 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w listopadzie 2017 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 11/2017 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2017 

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung