La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

II edycja konkursu dla szkół zawodowych najefektywniej działających na rzecz rynku pracy pod hasłem „Potrzeby rynku pracy naszą misją” 15 Décembre 2017 imprimer

Idea konkursu pojawiła się z początkiem rok 2015 na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Uznano, że należy dać szanse zaprezentowania się tym szkołom, które swoim działaniem kształtują i promują pożądane postawy u swoich uczniów z punktu widzenia rynku pracy, gdzie misją szkoły jest korelowanie oferty edukacyjnej z rzeczywistymi potrzebami rynku pracy.

Realizacją konkursu zajął się Wojewódzki Urząd Pracy w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Partnerzy w związku z tym zawarli stosowne porozumienie pozwalające na materializację  idei konkursu.

Wspólnie zaproponowano obszary podlegające ocenie:

 1. Skuteczność kształcenia.
 2. Zdawalność egzaminów.
 3. Zakres planowych zajęć kształcenia zawodowego realizowanych na rzeczywistych stanowiskach pracy ( u pracodawców ), z wyłączeniem praktyk zawodowych.
 4. Zakres dodatkowych zajęć kształcenia zawodowego.
 5. Nabór do klas pierwszych z uwzględnieniem:
  a) Wyników badaniaBarometr Zawodów
  b) Współpracy z Wojewódzką Radą Rynku Pracy.
 6. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze podnoszenia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 7. Inne działania na rzecz kształcenia zawodowego wymienione w karcie oceny
 • Współpraca międzynarodowa (praktyki i staże uczniów lub nauczycieli za granicą)
 • Współpraca z uczelniami wyższymi
 • Laureaci i finaliści turniejów zawodowych, olimpiad i konkursów sprawdzających umiejętności praktyczne.
 • Nagrody w konkursach wynalazczych.
 1. Dane statystyczne dotyczące rejestrowanego bezrobocia wśród absolwentów danej szkoły.

Powołano komisję oceniającą dokonania szkół w wytypowanych obszarach. Osobno oceniano technika i branżowe szkoły I stopnia z klasami dawnej zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży kształcące uczniów niebędących młodocianymi pracownikami.

Członkami komisji zostali delegowani pracownicy instytucji, które zawiązały partnerstwo. Przewodniczącym Komisji był Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

Efektem prac komisji było przygotowanie listy rankingowej szkół, którym przyznano tytuł laureata lub wyróżnienie.

Sur 14.12.2017 r. podczas konferencji“Krajowy Funduszu Szkoleniowy w województwie kujawsko-pomorskim” uhonorowano szkoły zawodowe z województwa kujawsko-pomorskiego biorące udział w II edycji konkursu.

Laureatom i wyróżnionym nagrody wręczali:

Pani dr Monika Zdrenka – Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy
Pan Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Pani Krystyna Żejmo-WysockaDyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Pan Artur Janas Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

W  kategorii Branżowych Szkół I stopnia przyznano tytuł laureata następującym  szkołom:

 1. Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy
 2. Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu

W  kategorii Branżowych Szkół I stopnia przyznano wyróżnienia następującym  szkołom

 1. Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
 2. Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Grudziądzu

W  kategorii Techników przyznano tytuł laureata następującym szkołom:

 1. Technikum w Zespole Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy
 2. Technikum w Zespole Szkół Chemicznych w Bydgoszczy
 3. Technikum w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy

W  kategorii Techników przyznano wyróżnienia następującym szkołom:

 1. Technikum nr 7 w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu
 2. Technikum w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Grudziądzu
 3. Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku
 4. Technikum w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu
 5. Technikum w Gronowie w Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
 6. Technikum w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu – Dobrzyniu

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale