The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Dodatkowe pieniądze na wsparcie osób bezrobotnych dla powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego z Programu Wiedza Edukacja Rozwój 20 December 2017 print

On 14, 15 i 18 December 2017 r. pomiędzy WUP w Toruniu działającym w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego a 20 powiatowymi urzędami pracy zostały podpisane aneksy do umów o dofinansowanie projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w zakresie Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe (PUP), Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych zwiększające wartość projektów w roku 2018 do wysokości wynikającej z limitu tj. o 18 110 584,85 PLN do łącznej kwoty 115 863 199,85 PLN. W ramach tych projektów zostanie objętych wsparciem 12 658 osób bezrobotnych do 29 years, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, including 3 372 osoby długotrwale bezrobotne i 239 osób niepełnosprawnych.

W ramach projektów PUP udzielane będzie indywidualne i kompleksowe wsparcie, obejmujące co najmniej trzy elementy pomocy: identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy i sporządzenie IPD, poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy i wg zdiagnozowanych potrzeb: internships (73%), training (6%), jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (11%), doposażenie stanowiska pracy (2%), prace interwencyjne (1%), bony szkoleniowe, stażowe i na  zasiedlenie, studia podyplomowe i szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy (łącznie 7%). Ww. formy wsparcia w projektach PUP będą realizowane zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy
.

 

W projektach powiatowych urzędów pracy musi zostać osiągnięta efektywność zatrudnieniowa na poziomie co najmniej:

 • 43% w przypadku objęcia wsparciem osób niewpisujących się do żadnej z poniższych grup,
 • 17% w przypadku objęcia wsparciem osób z niepełnosprawnościami,
 • 35% w przypadku objęcia wsparciem osób długotrwale bezrobotnych,
 • 48% w przypadku objęcia wsparciem osób o niskich kwalifikacjach.

 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance