The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Efektywność wsparcia udzielonego pracodawcom ze środków KFS w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 year 20 December 2017 print

Raport jest efektem prac w ramach badania „Efektywność wsparcia udzielonego pracodawcom ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 year " wykonanego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku.

Celem głównym badania była ocena efektywności wsparcia udzielonego pracodawcom ze środków KFS w 2016 year. Badanie przeprowadzono wśród pracodawców, którzy otrzymali wsparcie oraz wśród pracowników, którzy skorzystali ze wsparcia. Analizą objęto następujące zagadnienia badawcze: charakterystyka podmiotów oraz pracowników, m.in. liczba zatrudnionych, sekcja PKD działalności, płeć, age, education, tematyka i rodzaj otrzymanego wsparcia, opinie pracodawców na temat zmian w firmie po skorzystaniu ze wsparcia, opinie pracowników o swojej sytuacji zawodowej w firmie po skorzystaniu ze wsparcia, potrzeby pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego.

Szczegółowe wyniki badania zostały przedstawione w raporcie, natomiast skrót najważniejszych zagadnień z badania zamieszczono w broszurze.

More read in the office->Publications->Publications on the labor market

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance