La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2017 r. 9 Janvier 2018 imprimer

 • Nombre de chômeurs

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 grudnia 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 81 636 bezrobotnych. Ce fut 1539 personnes (1,9%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca, ale o 16 886 osób (17,1%) mniej niż w końcu grudnia 2016 année.

Wzrost liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 19 powiatach województwa (od 8 osób we Włoà partir deawku do 233 osób w powiecie włocławskim), natomiast spadek odnotowano w 4 powiatach (od 14 osób w powiecie inowrocławskim do 72 osób w Bydgoszczy).

W grudniu 2016 roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 3306 personnes (3,5%) i w końcu miesiąca wyniosła 98 522 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu grudnia 2017 r. wyniosła 1083,0 tys. osób, w odniesieniu do listopada 2017 wzrosła o 15,4 tys. osób, czyli 1,4% (w analogiczpersonneskresie w roku 2016 odnotowano w tym zakresie wzrost o 21,5 tys. osób, czyli 1,6%). W stosunku do grudnia 2016 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 252,1 tys. osób (18,9%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

 • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

W grudniu 2017 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 4010 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (la 33,1% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 10,5% mniej niż w grudniu 2016 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale