Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w grudniu 2017 r. 17 stycznia 2018 drukuj

W grudniu 2017 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 11 350 nowych bezrobotnych (o 0,4% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 16,7% mniej niż w grudniu 2016 roku). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 7,9% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 9904 bezrobotnych (o 10,4% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 4,1% mniej niż w grudniu 2016 roku).

Podjęcia pracy – 6001 osób – stanowiło 60,6% ogółu wyłączeń (w listopadzie było to odpowiednio: 6245 osób i 56,5%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 4591 bezrobotnych (o 1,6% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 11,6% mniej niż w grudniu 2016 roku).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęło 1410 osób (o 10,8% mniej niż przed miesiącem, ale o 18,6% więcej niż w grudniu 2016 roku):

 • 402 osoby podjęły pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 379 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (w tym 342 osoby bezrobotne do 30 roku życia podjęły zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 269 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 204 osoby rozpoczęły roboty publiczne,
 • 95 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 56 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 5 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach bonu zatrudnieniowego, w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne, w ramach świadczenia aktywizacyjnego oraz grantu na telepracę.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 106 bezrobotnych (o 72,5% mniej niż w listopadzie 2017 roku i o 32,5% mniej niż w grudniu 2016 roku), w tym 2 osoby skorzystały z bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu było 16 osób, w grudniu 2016 roku – 1 osoba).

Staże rozpoczęło 479 bezrobotnych (o 17,0% mniej niż w miesiącu poprzednim, ale o 148,2% więcej niż w grudniu 2016 roku). Nie było osób, które skorzystały z bonu stażowego (w poprzednim miesiącu było 7 osób, w grudniu 2016 roku – 11 osób).

Prace społecznie użyteczne podjęło 25 bezrobotnych (o 67,9% mniej niż w listopadzie 2017 roku, ale o 400,0% więcej niż w grudniu 2016 roku). Nie było osób bezrobotnych, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (tak jak w poprzednim miesiącu i przed rokiem).

W grudniu 2017 roku była 1 osoba bezrobotna, która rozpoczęła przygotowanie zawodowe dorosłych (w poprzednim miesiącu nie było takich osób, przed rokiem były 3 osoby).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych nie skierowano żadnego bezrobotnego (tak jak w poprzednim miesiącu i przed rokiem).

Według stanu w dniu 31 grudnia 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 14 605 bezrobotnych (wobec 18 123 przed miesiącem i 10 000 osób przed rokiem), w tym:

 • 6870 osób do 30 roku życia zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w listopadzie – 6728 osób),
 • 3869 bezrobotnych odbywało staże (w listopadzie – 5885 osób), w tym 65 osób w ramach bonu stażowego (w listopadzie – 71 osób),
 • 2170 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w listopadzie – 2410 osób),
 • 1043 osoby pracowały w ramach robót publicznych (w listopadzie – 1469 osób),
 • 371 osób odbyło prace społecznie użyteczne (w listopadzie – 1118 osób). Nie było osób, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem było 28 osób),
 • 158 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w listopadzie – 169 osób), w tym 20 osób powyżej 60 roku życia (przed miesiącem – 25 osób),
 • 110 bezrobotnych odbywało szkolenia (w listopadzie – 330 osób). Nie było osób, które skorzystały ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 17 osób),
 • 12 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • 1 osoba była zatrudniona w ramach świadczenia aktywizacyjnego (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • 1 osoba była zatrudniona w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach grantu na telepracę (tak jak przed miesiącem).

W grudniu 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim 440 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w listopadzie 2017 roku – 774 osoby). Wszystkie osoby rozpoczęły udział w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu grudnia 2017 roku w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 40 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 13 609 osób pozostających bez pracy (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko‑Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowane były 34 projekty, w ramach których wsparciem zostało objętych łącznie 10 676 osób pozostających bez zatrudnienia, powyżej 29 roku życia. Ponadto, w grudniu realizowane były 2 projekty, w ramach których wsparciem zostało objętych 30 osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz 85 pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W grudniu 2017 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 4118 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 31,3% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 8,1% mniej niż w grudniu 2016 roku). W grudniu zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej do 303 miejsc (o 50,7% mniej), liczba ofert na pracę niesubsydiowaną do 3247 miejsc (o 24,3% mniej) oraz liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane do 568 miejsc (o 48,0% mniej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 290 dotyczyło odbywania stażu, 13 – prac społecznie użytecznych.
Nie zgłoszono żadnej propozycji przygotowania zawodowego dorosłych.

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 201 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 9 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki nie zgłoszono żadnej propozycji.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 3139 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 26 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w grudniu 2017 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 12/2017 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2017

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych