The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w grudniu 2017 r. 17 January 2018 print

W grudniu 2017 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 11 350 nowych bezrobotnych (the 0,4% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 16,7% mniej niż w grudniu 2016 roku). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 7,9% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 9904 Unemployment (o 10,4% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 4,1% mniej niż w grudniu 2016 roku).

Work – 6001 osób – stanowiło 60,6% general exemptions (w listopadzie było to odpowiednio: 6245 persons and 56,5%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 4591 Unemployment (o 1,6% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 11,6% mniej niż w grudniu 2016 year).

Zatrudnienie subsydiowane started 1410 people (the 10,8% mniej niż przed miesiącem, ale o 18,6% więcej niż w grudniu 2016 year):

 • 402 osoby podjęły pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 379 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (including 342 osoby bezrobotne do 30 roku życia podjęły zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 269 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 204 osoby rozpoczęły roboty publiczne,
 • 95 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 56 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 5 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach bonu zatrudnieniowego, w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne, w ramach świadczenia aktywizacyjnego oraz grantu na telepracę.

Z powodu rozpoczęcia training z ewidencji wyłączono 106 Unemployment (the 72,5% mniej niż w listopadzie 2017 roku i o 32,5% mniej niż w grudniu 2016 year), including 2 osoby skorzystały z bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu było 16 people, w grudniu 2016 roku – 1 osoba).

Staże started 479 Unemployment (the 17,0% mniej niż w miesiącu poprzednim, ale o 148,2% więcej niż w grudniu 2016 year). Nie było osób, które skorzystały z bonu stażowego (w poprzednim miesiącu było 7 osób, w grudniu 2016 roku – 11 osób).

Prace społecznie użyteczne adopted 25 Unemployment (the 67,9% mniej niż w listopadzie 2017 roku, ale o 400,0% więcej niż w grudniu 2016 year). Nie było osób bezrobotnych, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (tak jak w poprzednim miesiącu i przed rokiem).

W grudniu 2017 roku była 1 osoba bezrobotna, która rozpoczęła przygotowanie zawodowe dorosłych (w poprzednim miesiącu nie było takich osób, przed rokiem były 3 people).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych nie skierowano żadnego bezrobotnego (tak jak w poprzednim miesiącu i przed rokiem).

Według stanu w dniu 31 December 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 14 605 Unemployment (wobec 18 123 przed miesiącem i 10 000 osób przed rokiem), including:

 • 6870 osób do 30 roku życia zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w listopadzie – 6728 people),
 • 3869 bezrobotnych odbywało staże (w listopadzie – 5885 osób), including 65 osób w ramach bonu stażowego (w listopadzie – 71 osób),
 • 2170 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w listopadzie – 2410 people),
 • 1043 osoby pracowały w ramach robót publicznych (w listopadzie – 1469 people),
 • 371 osób odbyło prace społecznie użyteczne (w listopadzie – 1118 osób). Nie było osóbktóre skorzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem było 28 osób),
 • 158 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years (w listopadzie – 169 osób), w tym 20 osób powyżej 60 roku życia (przed miesiącem – 25 osób),
 • 110 bezrobotnych odbywało szkolenia (w listopadzie – 330 osób). Nie było osób, które skorzystały ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 17 osób),
 • 12 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • 1 osoba była zatrudniona w ramach świadczenia aktywizacyjnego (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • 1 osoba była zatrudniona w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach grantu na telepracę (tak jak przed miesiącem).

W grudniu 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim 440 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w listopadzie 2017 roku – 774 people). Wszystkie osoby rozpoczęły udział w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu grudnia 2017 year w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 40 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 13 609 osób pozostających bez pracy (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko‑Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowane były 34 projekty, w ramach których wsparciem zostało objętych łącznie 10 676 osób pozostających bez zatrudnienia, above 29 years. Ponadto, w grudniu realizowane były 2 projekty, w ramach których wsparciem zostało objętych 30 osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz 85 pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W grudniu 2017 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 4118 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 31,3% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 8,1% mniej niż w grudniu 2016 year). W grudniu zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba availability of professional activation do 303 places (o 50,7% mniej), liczba ofert na pracę niesubsydiowaną do 3247 places (o 24,3% mniej) oraz liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane do 568 places (the 48,0% mniej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 290 dotyczyło odbywania stażu, 13 – prac społecznie użytecznych.
Nie zgłoszono żadnej propozycji przygotowania zawodowego dorosłych.

For people with disabilities reported 201 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (including 9 in the form of subsidized), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki nie zgłoszono żadnej propozycji.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 3139 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 26 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w grudniu 2017 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 12/2017 w zakładce

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2017

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance