La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Województwo na tle Polski w grudniu 2017 année 29 Janvier 2018 imprimer

Według stanu w końcu grudnia 2017 r. en Cujavie-Poméranie restée enregistrée 81 543 bezrobotnych. Pod względem liczby bezrobotnych województwo zajmowało 4. lieu dans le pays.

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych w regionie wzrosła o 1,8%, a w stosunku do grudnia 2016 r. wystąpił spadek o 17,2% (w kraju w odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych wzrosła o 1,3%, a  w  porównaniu z grudniem 2016 r. wystąpił spadek o 19,0%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu wyniosła 10,0%. Pod względem wysokości stopy bezrobocia województwo kujawsko-pomorskie zajmowało 2. lieu dans le pays (za woj. warmińsko-mazurskim).

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,2 pkt. proc. , a w stosunku do grudnia 2016 r. wystąpił spadek o 2,0 pkt. proc. (w kraju w odniesieniu do poprzedniego  miesiąca odnotowano wzrost stopy bezrobocia o 0,1 pkt. proc, a w stosunku do grudnia 2016 r. zmniejszyła się  o 1,6 pkt. proc. i wyniosła 6,6%).

W załączeniu przedstawiamy grafiki ilustrujące zmiany liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim (ogółem i w powiatach) na tle Polski i innych województw.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

  • Praca w WUP Toru
    Travaux de cours dans le VLO
  • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
    L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
  • Sieć Europejskich Ofert Pracy
    Réseau pour l'emploi européenne
  • Główny Urząd Statystyczny
    Bureau central des statistiques
  • Instrument Szybkiego Reagowania
    Dispositif de réaction rapide
  • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
    Les opérateurs de registre des agences d'emploi
  • Państwowa Inspekcja Pracy
    Inspection nationale du travail
  • Kapitał Ludzki
    Capital humain
  • powroty.gov.pl
    powroty.gov.pl
  • Publiczne służby zatrudnienia
  • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
    Registre des institutions de formation
  • Rynek Pracy pod Lupą
    Marché du travail au Lupa
  • Zielona Linia
    La Ligne verte
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
    D'assurance sociale