The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w styczniu 2018 year 8 February 2018 print

Number of unemployed

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 stycznia 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 85 130 bezrobotnych. This was 3587 people (4,4%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca, ale o 18 121 osób (17,6%) mniej niż w końcu stycznia 2017 year.

Wzrost liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił we wszystkich 23  powiatach województwa (from 7 osób w powiecie radziejowskim do 320 osób w powiecie inowrocławskim).

W styczniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 4729 people (4,8%) i w końcu miesiąca wyniosła 103 251 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu stycznia 2018 r. wyniosła 1134,7 tys. osób, w odniesieniu do grudnia 2017 wzrosła o 52,9 tys. osób, czyli 4,9% (w analogicznym okresie w roku 2017 odnotowano w tym zakresie wzrost o 62,0 tys. osób, czyli 4,6%). W stosunku do stycznia 2017 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 262,4 tys. osób (18,8%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MRPiPS.

Number of job vacancies and places professional activation

W styczniu 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 7728 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 87,7% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 3,0% więcej niż w styczniu 2017 r.).

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance