The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w styczniu 2018 year 14 February 2018 print

W styczniu 2018 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 12 348 nowych bezrobotnych (the 8,8% więcej niż w miesiącu poprzednim, but 9,2% mniej niż w styczniu 2017 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 12,0% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 8822 Unemployment (10,9% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 0,5% mniej niż w styczniu 2017 r.).

Work – 4810 osób – stanowiło 54,5% general exemptions (w grudniu było to odpowiednio: 6001 persons and 60,6%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 4213 Unemployment (o 8,2% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 2,7% mniej niż w styczniu 2017 r.).

Zatrudnienie subsydiowane started 597 people (the 57,7% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 13,0% mniej niż w styczniu 2017 r.):

 • 180 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 144 osoby rozpoczęły prace interwencyjne,
 • 132 osoby podjęły inne zatrudnienie subsydiowane (including 95 osób bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 86 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 31 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 23 osoby podjęły działalność gospodarczą,
 • 1 osoba podjęła pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach bonu zatrudnieniowego, w ramach grantu na telepracę, refundacji składek na ubezpieczenie społeczne oraz w ramach świadczenia aktywizacyjnego.

Z powodu rozpoczęcia training z ewidencji wyłączono 11 Unemployment (the 89,6% mniej niż w grudniu 2017 r. i o 26,7% mniej niż w styczniu 2017 r.). W styczniu 2018 r. nie było osób, które skorzystały z bonu szkoleniowego.

Staże started 392 Unemployment (the 18,5% mniej niż w miesiącu poprzednim, ale o 59,3% więcej niż w styczniu 2017 r.). Nie było osób, które skorzystały z bonu z bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne adopted 36 Unemployment (the 44,0% więcej niż w grudniu 2017 r., ale o 7,7% mniej niż w styczniu 2017 r.). 6 osób bezrobotnych skorzystało z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu i przed rokiem nie było takich osób).

W styczniu 2018 r. 1 osoba bezrobotna rozpoczęła przygotowanie zawodowe dorosłych (tak samo jak przed miesiącem, przed rokiem nie było takich osób).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych nie skierowano żadnego bezrobotnego (tak jak w poprzednim miesiącu i przed rokiem).

Według stanu w dniu 31 January 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 13 834 Unemployment (wobec 14 605 przed miesiącem), including:

 • 6865 osób do 30 roku życia zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w grudniu 2017 r. – 6870 people),
 • 3588 bezrobotnych odbywało staże (w grudniu 2017 r. – 3869 osób), including 55 osób w ramach bonu stażowego (w grudniu 2017 r. – 65 osób),
 • 2035 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w grudniu 2017 r. – 2170 people),
 • 777 osób pracowało w ramach robót publicznych (w grudniu 2017 r. – 1043 people),
 • 297 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w grudniu 2017 r. – 371 people), including 6 osób skorzystało z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem nie było takich osób),
 • 153 osoby były zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years (w grudniu – 158 osób), w tym 25 osób powyżej 60 roku życia (przed miesiącem – 20 osób),
 • 104 bezrobotnych odbywało szkolenia (w grudniu 2017 r. – 110 people), nie było osób, które skorzystały ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • 13 osób bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (przed miesiącem – 12 people),
 • 1 osoba została zatrudniona w ramach świadczenia aktywizacyjnego i w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach grantu na telepracę (tak jak przed miesiącem).

W styczniu 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim 959 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w grudniu 2017 r. – 441 people). Wszystkie osoby wzięły udział w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu stycznia 2018 r. w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 40 projektów, w ramach których wsparciem zostało objętych łącznie 13 598 osób pozostających bez pracy (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 40 projektów, w ramach których wsparciem objęto łącznie 11 019 osób pozostających bez zatrudnienia, above 29 years. Ponadto, w styczniu realizowane były 2 projekty, w ramach których wsparciem zostało objętych 30 osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz 85 pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W styczniu 2018  roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 7727 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 87,6% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 2,9% więcej niż w styczniu 2017 r.). W styczniu zwiększyła się, w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba ofert na pracę niesubsydiowaną do 5345 places (o 64,6% więcej), liczba availability of professional activation do 1668 places (the 450,5% more) oraz liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane do 714 places (o 25,7% więcej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 1109 dotyczyło odbywania stażu, 559 – prac społecznie użytecznych.
Nie zgłoszono propozycji przygotowania zawodowego dorosłych.

For people with disabilities reported 243 propozycje wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (including 10 in the form of subsidized), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki  była 1 taka propozycja.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 5368 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 16 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w styczniu 2018 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 1/2018 w zakładce

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2018

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance