Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla beneficjentów Poddziałania 8.2.1 oraz 8.5.2 RPO WK-P 5 März 2018 drucken

Auf 2 Marke 2018 r. w Toruniu odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów z którymi Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu podpisał umowy w ramach Poddziałania 8.2.1 oraz 8.5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas spotkania omówiono m.in. kwestie dotyczące:

 • obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu,
 • monitorowania uczestników projektów,
 • wniosku o płatność,
 • zamówień publicznych,
 • kontroli projektów,
 • równości szans i niedyskryminacji,
 • działań informacyjno-promocyjnych.

Zubehör

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung