The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla beneficjentów Poddziałania 8.2.1 and 8.5.2 RPO WK-P 5 March 2018 print

On 2 brand 2018 r. w Toruniu odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów z którymi Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu podpisał umowy w ramach Poddziałania 8.2.1 and 8.5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas spotkania omówiono m.in. kwestie dotyczące:

 • obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu,
 • monitorowania uczestników projektów,
 • wniosku o płatność,
 • zamówień publicznych,
 • kontroli projektów,
 • równości szans i niedyskryminacji,
 • działań informacyjno-promocyjnych.

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance