La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla beneficjentów Poddziałania 8.2.1 oraz 8.5.2 RPO WK-P 5 Mars 2018 imprimer

Sur 2 marque 2018 r. w Toruniu odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów z którymi Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu podpisał umowy w ramach Poddziałania 8.2.1 oraz 8.5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas spotkania omówiono m.in. kwestie dotyczące:

 • obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu,
 • monitorowania uczestników projektów,
 • wniosku o płatność,
 • zamówień publicznych,
 • kontroli projektów,
 • równości szans i niedyskryminacji,
 • działań informacyjno-promocyjnych.

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale