The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Środki z rezerwy Funduszu Pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego 6 March 2018 print

On 28 lutego 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił pierwszy nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. W ramach ogłoszonego naboru powiatowe urzędy pracy mogą sfinansować następujące programy:

 • program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych,
 • program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej,
 • program aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych;
 • program aktywizacji zawodowej bezrobotnych niepełnosprawnych oraz bezrobotnych, którzy sprawowali opiekę nad osobą zależną, w szczególności niepełnosprawną,
 • program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powracających z zagranicy;
 • program aktywizacji zawodowej bezrobotnych repatriantów,
 • program aktywizacji zawodowej bezrobotnych, będących dłużnikami alimentacyjnymi,
 • program specjalny,
 • inny program, którego realizacja wynikać będzie z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy tj. na finansowanie:
 1. a) programów staży w placówkach ARIMR, program dedykowany jest dla osób bezrobotnych aktywizowanych w ramach staży w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 2. b) programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, których celem będzie likwidacja widocznych na rynku luk kompetencyjnych, związanych z brakiem specjalistów medycyny i opieki długoterminowej.

Opracowane przez powiatowe urzędy pracy i ocenione przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu programy zostaną przekazane MRPiPS do 26 brand 2018 r.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance