La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Środki z rezerwy Funduszu Pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego 6 Mars 2018 imprimer

Sur 28 lutego 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił pierwszy nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. W ramach ogłoszonego naboru powiatowe urzędy pracy mogą sfinansować następujące programy:

 • program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych,
 • program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej,
 • program aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych;
 • program aktywizacji zawodowej bezrobotnych niepełnosprawnych oraz bezrobotnych, którzy sprawowali opiekę nad osobą zależną, w szczególności niepełnosprawną,
 • program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powracających z zagranicy;
 • program aktywizacji zawodowej bezrobotnych repatriantów,
 • program aktywizacji zawodowej bezrobotnych, będących dłużnikami alimentacyjnymi,
 • program specjalny,
 • inny program, którego realizacja wynikać będzie z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy tj. na finansowanie:
 1. a) programów staży w placówkach ARIMR, program dedykowany jest dla osób bezrobotnych aktywizowanych w ramach staży w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 2. b) programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych, których celem będzie likwidacja widocznych na rynku luk kompetencyjnych, związanych z brakiem specjalistów medycyny i opieki długoterminowej.

Opracowane przez powiatowe urzędy pracy i ocenione przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu programy zostaną przekazane MRPiPS do 26 marque 2018 r.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale