Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Wręczenie Medali za Długoletnią Służbę na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy 6 März 2018 drucken

Auf 5 Marke 2018 r. odbyło się pierwsze w bieżącym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (WRRP), podczas którego zasłużonym pracownikom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu wręczono Medale za Długoletnią Służbę. Medale przyznał Prezydent RP za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków w służbie państwowej. Uroczystość odbyła się w związku z obchodzonym 27 stycznia Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Ramlau wręczył odznaczenia:

 • Pani Czechalska Alicja (Medal Złoty za Długoletnią Służbę)
 • Pani Dudek Anna Katarzyna (Medal Srebrny za Długoletnią Służbę)
 • Pani Hołod Joanna (Medal Srebrny za Długoletnią Służbę)
 • Pani Kunecka Marzena (Medal Srebrny za Długoletnią Służbę)
 • Pani Lisiecka Iwona (Medal Srebrny za Długoletnią Służbę)
 • Pani Janaszek Wiesława (Medal Srebrny za Długoletnią Służbę)

W uroczystości wzięła udział Pani Krystyna Żejmo-Wysocka – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W dalszej części obrad Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, której przewodniczył Pan Michał Korolko:

 •  zaopiniowano Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu za 2017 rok,
 • omówiono Plan Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu,
 • zaopiniowano Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia na 2018 rok,
 • zaopiniowano Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne,
 • zaopiniowano powołanie 40 nowych kierunków kształcenia na podstawie 22 złożonych wniosków przez szkoły ponadgimnazjalne,
 • przyjęto plan pracy Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy na 2018 rok,
 • przedstawiono założenia konkursuKształcenie dla potrzeb rynku pracy naszą misjądla szkół zawodowych,
 • przedstawiono informację o aktualnej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim.
Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung