La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wręczenie Medali za Długoletnią Służbę na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy 6 Mars 2018 imprimer

Sur 5 marque 2018 r. odbyło się pierwsze w bieżącym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (WRRP), podczas którego zasłużonym pracownikom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu wręczono Medale za Długoletnią Służbę. Medale przyznał Prezydent RP za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków w służbie państwowej. Uroczystość odbyła się w związku z obchodzonym 27 stycznia Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Ramlau wręczył odznaczenia:

 • Pani Czechalska Alicja (Medal Złoty za Długoletnią Służbę)
 • Pani Dudek Anna Katarzyna (Medal Srebrny za Długoletnią Służbę)
 • Pani Hołod Joanna (Medal Srebrny za Długoletnią Służbę)
 • Pani Kunecka Marzena (Medal Srebrny za Długoletnią Służbę)
 • Pani Lisiecka Iwona (Medal Srebrny za Długoletnią Służbę)
 • Pani Janaszek Wiesława (Medal Srebrny za Długoletnią Służbę)

W uroczystości wzięła udział Pani Krystyna Żejmo-Wysocka – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W dalszej części obrad Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, której przewodniczył Pan Michał Korolko:

 •  zaopiniowano Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu za 2017 rok,
 • omówiono Plan Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu,
 • zaopiniowano Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia na 2018 rok,
 • zaopiniowano Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne,
 • zaopiniowano powołanie 40 nowych kierunków kształcenia na podstawie 22 złożonych wniosków przez szkoły ponadgimnazjalne,
 • przyjęto plan pracy Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy na 2018 rok,
 • przedstawiono założenia konkursuKształcenie dla potrzeb rynku pracy naszą misjądla szkół zawodowych,
 • przedstawiono informację o aktualnej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim.
Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale