Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w lutym 2018 roku 13 marca 2018 drukuj

W lutym 2018 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 8948 nowych bezrobotnych (o 27,5% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 11,1% mniej niż w lutym 2017 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 12,9% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 9738 bezrobotnych (10,4% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 10,0% mniej niż w lutym 2017 r.).

Podjęcia pracy – 4753 osoby – stanowiły 48,8% ogółu wyłączeń (w styczniu było to odpowiednio: 4810 osób i 54,5%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 3906 bezrobotnych (o 7,3% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 8,8% mniej niż w lutym 2017 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęło 847 osób (o 41,9% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 23,8% mniej niż w lutym 2017 r.):

 • 262 osoby rozpoczęły roboty publiczne,
 • 258 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 128 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (w tym 102 osoby bezrobotne do 30 roku życia podjęły zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 112 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 48 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 32 osoby podjęły pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 6 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 • 1 osoba podjęła pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę, refundacji składek na ubezpieczenie społeczne oraz w ramach świadczenia aktywizacyjnego.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 61 bezrobotnych (o 454,5% więcej niż w styczniu 2018 r., ale o 43,5% mniej niż w lutym 2017 r.). W lutym 2018 r. było 7 osób, które skorzystały z bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu nie było takich osób, w lutym 2017 roku było 10 osób).

Staże rozpoczęło 954 bezrobotnych (o 143,4% więcej niż w miesiącu poprzednim i o 12,0% więcej niż w lutym 2017 r.). Nie było osób, które skorzystały z bonu z bonu stażowego (tak jak w poprzednim miesiącu, przed rokiem było 7 osób).

Prace społecznie użyteczne podjęło 528 bezrobotnych (o 1366,7% więcej niż w styczniu 2018 r., ale o 14,6% mniej niż w lutym 2017 r.). 7 osób bezrobotnych skorzystało z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu było 6 osób, przed rokiem nie było takich osób).

W lutym 2018 r. żadna osoba bezrobotna nie rozpoczęła przygotowania zawodowego dorosłych (przed miesiącem była 1 osoba, przed rokiem nie było takich osób).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych nie skierowano żadnego bezrobotnego (tak jak w poprzednim miesiącu i przed rokiem).

Według stanu w dniu 28 lutego 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 14 265 bezrobotnych (wobec 13 834 przed miesiącem), w tym:

 • 6725 osób do 30 roku życia zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w styczniu 2018 r. – 6865 osób),
 • 3934 bezrobotnych odbywało staże (w styczniu 2018 r. – 3588 osób), w tym 45 osób w ramach bonu stażowego (w styczniu 2018 r. – 55 osób),
 • 1995 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w styczniu 2018 r. – 2035 osób),
 • 758 osób pracowało w ramach robót publicznych (w styczniu 2018 r. – 777 osób),
 • 570 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w styczniu 2018 r. – 297 osób), w tym 13 osób skorzystało z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem 6 osób),
 • 150 osób było zatrudnionych w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w styczniu 2018 r. – 153 osoby), w tym 26 osób powyżej 60 roku życia (przed miesiącem – 25 osób),
 • 119 bezrobotnych odbywało szkolenia (w styczniu 2018 r. – 104 osoby), było 7 osób, które skorzystały ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu nie było takich osób),
 • 12 osób bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (przed miesiącem – 13 osób),
 • 1 osoba została zatrudniona w ramach świadczenia aktywizacyjnego i w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach grantu na telepracę (tak jak przed miesiącem).

W lutym 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1199 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w styczniu 2018 r.  – 959 osób). Wszystkie osoby wzięły udział w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu lutego 2018 r. w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 39 projektów, w ramach których wsparciem zostało objętych łącznie 13 533 osoby pozostające bez pracy (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 45 projektów, w ramach których wsparciem objęto łącznie 11 351 osób pozostających bez zatrudnienia, powyżej 29 roku życia. Ponadto, w lutym realizowane były 2 projekty, w ramach których wsparciem zostało objętych 30 osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz 85 pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W lutym 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 7167 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 7,2% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 10,9% mniej niż w lutym 2017 r.). W lutym zmniejszyła się, w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba ofert na pracę niesubsydiowaną do 4111 miejsc (o 23,1% mniej), zwiększyła się natomiast liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej do 2146 miejsc (o 28,7% więcej) oraz liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane do 910 miejsc (o 27,5% więcej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 1589 dotyczyło odbywania stażu, 557 – prac społecznie użytecznych. Nie zgłoszono propozycji przygotowania zawodowego dorosłych.

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 275 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 38 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki  były 2 propozycje.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawały 5253 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 16 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w lutym 2018 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 2/2018 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2018

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych