The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych w tematyce pracy nierejestrowanej 29 March 2018 print

13  czerwca  2018  roku  upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu  na  rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) w tematyce pracy nierejestrowanej.

Głównym celem zaproszenia VP/2018/012 do składania wniosków jest uzupełnienie do działań wskazanych w programie prac Platformy Europejskiej wobec problemu pracy nierejestrowanej.  Inne cele to inicjatywy, które powinny przyczynić się do poprawy wdrażania, stosowania i lepszego egzekwowania prawa UE i prawa krajowego w dziedzinie pracy nierejestrowanej, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia zjawiska pracy nierejestrowanej w stronę powstawania formalnych stosunków pracy.

Priorytetem są działania sprzyjające wspólnym projektom trans granicznych organów ścigania w celu poprawy ich zdolności technicznej w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej.

Oferty mogą, ale nie muszą, być składane przez konsorcjum.

Całkowity budżet przeznaczony na konkurs VP/2018/012 wynosi ponad 2,4 mln EUR.

Komisja Europejska przewiduje udzielić 5-6 grantów (do 80% kosztów).

20 % kosztów całkowitych musi być zapewnione przez aplikanta/ów.

Projekty mają być realizowane w ciągu 12-18 months.

Wszystkie szczegóły dot. ogłoszenia konkursowego w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia  i  Innowacji  Społecznych  (EaSI)  można  znaleźć  na stronie Programu:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=530&furtherCalls=yes

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance