The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kujawsko-Pomorskie in March 2018 year 10 April 2018 print

Number of unemployed

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 marca 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 81 610 bezrobotnych. This was 2669 people (3,2%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 17 101 osób (17,3%) mniej niż w końcu marca 2017 year.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 22 powiatach województwa (from 20 osób w powiecie grudziądzkim do 292 osób w powiecie lipnowskim). W powiecie świeckim odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 29 people.

W marcu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 3782 people (3,7%) i w końcu miesiąca wyniosła 98 711 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu marca 2018 r. wyniosła 1093,5 tys. osób, w odniesieniu do lutego 2018 zmniejszyła się o 33,2 tys. osób, czyli 2,9% (w analogicznym okresie w roku 2017 odnotowano w tym zakresie spadek o 59,2 tys. osób, czyli 4,3%). W stosunku do marca 2017 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 230,7 tys. osób (17,4%).

Wstępne dane dla Polski dostępne są na stronie MRPiPS.

Number of job vacancies and places professional activation

In March 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8924 vacancies and of professional activation (the 24,5% więcej niż w poprzednim miesiącu, but 17,1% mniej niż w marcu 2017 r.).

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance