Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w I kwartale 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim. 13 April 2018 drucken

Powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim do dnia 31 marca podpisały 222 umowy z pracodawcami na wsparcie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W ramach podpisanych umów objęto wsparciem 1156 Menschen. Wartość zakontraktowanych umów wynosi 1 736 057,46 zł zł. (39% z przyznanej kwoty na realizację działań) Aus der obigen. środków zostaną sfinansowane:

 • kursy i szkolenia,
 • studia podyplomowe,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu.

W 2018 roku o dofinansowanie z KFS może ubiegać się każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę. Kwota przyznana na wsparcie kształcenia ustawicznego w danym roku nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia. Priorytetami wydatkowania środków w ramach KFS w br. :

 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (zawody deficytowe można sprawdzić na stronie www.barometrzawodow.pl);
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung