Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktivierung der Arbeitslosen März 2018 Jahr 16 April 2018 drucken

Im März 2018 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 9586 nowych bezrobotnych (die 7,1% więcej niż w miesiącu poprzednim, aber 11,7% mniej niż w marcu 2017 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 11,4% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 12 334 bezrobotnych (26,7% więcej niż w poprzednim miesiącu, aber 15,8% mniej niż w marcu 2017 r.).

Podjęcia pracy - 5829 osób – stanowiło 47,3% die Gesamtzahl der Ausnahmen (w lutym były to odpowiednio: 4753 osoby i 48,8%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 4656 bezrobotnych (o 19,2% więcej niż w poprzednim miesiącu, aber 14,6% mniej niż w marcu 2017 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęły 1173 Menschen (die 38,5% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 32,9% mniej niż w marcu 2017 r.):

 • 403 osoby rozpoczęły roboty publiczne,
 • 296 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 150 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 147 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (w tym 122 osoby bezrobotne do 30 roku życia podjęły zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 112 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 53 osoby podjęły pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 10 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 • 2 osoby podjęły pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę, refundacji składek na ubezpieczenie społeczne oraz w ramach świadczenia aktywizacyjnego.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 208 bezrobotnych (die 241,0% więcej niż w lutym 2018 r., aber 26,2% mniej niż w marcu 2017 r.). Im März 2018 r. było 7 osób, (tyle samo osób co w poprzednim miesiącu, w marcu 2017 roku było 10 osób).

Staże rozpoczęło 1339 bezrobotnych (die 40,4% więcej niż w miesiącu poprzednim, ale o 16,6% mniej niż w marcu 2017 r.). Nie było osób, które skorzystały z bonu z bonu stażowego (tak jak w poprzednim miesiącu, przed rokiem było 8 Menschen).

Prace społecznie użyteczne podjęło 725 bezrobotnych (die 37,3% więcej niż w lutym 2018 r., ale o 1,0% mniej niż w marcu 2017 r.). Nie było osób bezrobotnych, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu było 7 osób, przed rokiem – 20 osób).

Im März 2018 r. żadna osoba bezrobotna nie rozpoczęła przygotowania zawodowego dorosłych (przed miesiącem i przed rokiem nie było takich osób).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych nie skierowano żadnego bezrobotnego (tak jak w poprzednim miesiącu i przed rokiem).

Według stanu w dniu 31 Marke 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 15 197 bezrobotnych (wobec 14 265 przed miesiącem), w tym:

 • 6363 osoby do 30 roku życia zatrudnione były w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w lutym 2018 r. - 6725 Menschen),
 • 4357 bezrobotnych odbywało staże (w lutym 2018 r. – 3934 osób), w tym 41 osób w ramach bonu stażowego (w lutym 2018 r. – 45 osób),
 • 2024 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w lutym 2018 r. - 1995 Menschen),
 • 1254 osoby odbywały prace społecznie użyteczne (w lutym 2018 r. - 570 osób), w tym 7 osób skorzystało z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem 13 osób),
 • 889 osób pracowało w ramach robót publicznych (w lutym 2018 r. - 758 Menschen),
 • 154 bezrobotnych odbywało szkolenia (w lutym 2018 r. - 119 osób), w tym było 7 osób, które skorzystały ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • 143 osoby były zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w lutym 2018 r. - 150 osób), w tym 22 osoby powyżej 60 roku życia (przed miesiącem – 26 osób),
 • 11 osób bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (przed miesiącem – 12 Menschen),
 • 1 osoba została zatrudniona w ramach świadczenia aktywizacyjnego i w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach grantu na telepracę (tak jak przed miesiącem).

Im März 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1441 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w lutym 2018 r.  – 1199 Menschen). 1430 osób wzięło udział w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, a 11 osób w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu marca 2018 r. w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 39 projektów, w ramach których wsparciem zostaną objęte łącznie 13 533 osoby pozostające bez pracy (tun 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 48 projektów, w ramach których wsparciem objęto łącznie 11 530 osób pozostających bez zatrudnienia, powyżej 29 roku życia. Ponadto, w marcu realizowane były 3 projekty, w ramach których wsparciem zostało objętych 120 osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz 85 pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Im März 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 9101 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 27,0% więcej niż w poprzednim miesiącu, aber 15,5% mniej niż w marcu 2017 r.). W marcu zwiększyła się, w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba ofert na pracę niesubsydiowaną tun 5856 miejsc (die 42,4% MEHR), liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej tun 2163 miejsc (die 0,8% MEHR) oraz liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane tun 1082 miejsc (die 18,9% MEHR). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 1716 dotyczyło odbywania stażu, 446 – prac społecznie użytecznych. Zgłoszono 1 propozycję przygotowania zawodowego dorosłych.

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 284 propozycje wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 42 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki  nie było takich propozycji.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawały 6197 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 13 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w marcu 2018 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 3/2018 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2018

 

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung