The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation of the unemployed in March 2018 year 16 April 2018 print

In March 2018 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 9586 nowych bezrobotnych (the 7,1% więcej niż w miesiącu poprzednim, but 11,7% mniej niż w marcu 2017 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 11,4% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 12 334 bezrobotnych (26,7% więcej niż w poprzednim miesiącu, but 15,8% mniej niż w marcu 2017 r.).

Work – 5829 osób – stanowiło 47,3% general exemptions (w lutym były to odpowiednio: 4753 osoby i 48,8%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 4656 Unemployment (o 19,2% więcej niż w poprzednim miesiącu, but 14,6% mniej niż w marcu 2017 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęły 1173 people (the 38,5% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 32,9% mniej niż w marcu 2017 r.):

 • 403 osoby rozpoczęły roboty publiczne,
 • 296 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 150 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 147 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (including 122 osoby bezrobotne do 30 roku życia podjęły zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 112 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 53 osoby podjęły pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 10 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years,
 • 2 osoby podjęły pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę, refundacji składek na ubezpieczenie społeczne oraz w ramach świadczenia aktywizacyjnego.

Z powodu rozpoczęcia training z ewidencji wyłączono 208 Unemployment (the 241,0% more than in February 2018 r., but 26,2% mniej niż w marcu 2017 r.). In March 2018 r. było 7 osób, (tyle samo osób co w poprzednim miesiącu, in March 2017 roku było 10 osób).

Staże started 1339 Unemployment (the 40,4% więcej niż w miesiącu poprzednim, ale o 16,6% mniej niż w marcu 2017 r.). Nie było osób, które skorzystały z bonu z bonu stażowego (tak jak w poprzednim miesiącu, przed rokiem było 8 people).

Prace społecznie użyteczne adopted 725 Unemployment (the 37,3% więcej niż w lutym 2018 r., ale o 1,0% mniej niż w marcu 2017 r.). Nie było osób bezrobotnych, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu było 7 osób, przed rokiem – 20 osób).

In March 2018 r. żadna osoba bezrobotna nie rozpoczęła adult vocational training (przed miesiącem i przed rokiem nie było takich osób).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych nie skierowano żadnego bezrobotnego (tak jak w poprzednim miesiącu i przed rokiem).

Według stanu w dniu 31 brand 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 15 197 Unemployment (wobec 14 265 przed miesiącem), including:

 • 6363 person 30 roku życia zatrudnione były w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w lutym 2018 r. – 6725 people),
 • 4357 bezrobotnych odbywało staże (w lutym 2018 r. – 3934 osób), including 41 osób w ramach bonu stażowego (w lutym 2018 r. – 45 osób),
 • 2024 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w lutym 2018 r. – 1995 people),
 • 1254 osoby odbywały prace społecznie użyteczne (w lutym 2018 r. – 570 osób), including 7 osób skorzystało z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem 13 osób),
 • 889 osób pracowało w ramach robót publicznych (w lutym 2018 r. – 758 people),
 • 154 bezrobotnych odbywało szkolenia (w lutym 2018 r. – 119 osób), w tym było 7 osób, które skorzystały ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • 143 osoby były zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years (w lutym 2018 r. – 150 osób), w tym 22 osoby powyżej 60 roku życia (przed miesiącem – 26 osób),
 • 11 osób bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (przed miesiącem – 12 people),
 • 1 osoba została zatrudniona w ramach świadczenia aktywizacyjnego i w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach grantu na telepracę (tak jak przed miesiącem).

In March 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1441 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w lutym 2018 r.  – 1199 people). 1430 osób wzięło udział w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, a 11 osób w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu marca 2018 r. w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 39 projektów, w ramach których wsparciem zostaną objęte łącznie 13 533 osoby pozostające bez pracy (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 48 projektów, w ramach których wsparciem objęto łącznie 11 530 osób pozostających bez zatrudnienia, above 29 years. Ponadto, w marcu realizowane były 3 projekty, w ramach których wsparciem zostało objętych 120 osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz 85 pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

In March 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 9101 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 27,0% więcej niż w poprzednim miesiącu, but 15,5% mniej niż w marcu 2017 r.). W marcu zwiększyła się, w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba ofert na pracę niesubsydiowaną do 5856 places (the 42,4% more), liczba availability of professional activation do 2163 places (the 0,8% more) oraz liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane do 1082 places (the 18,9% more). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 1716 dotyczyło odbywania stażu, 446 – prac społecznie użytecznych. Zgłoszono 1 propozycję przygotowania zawodowego dorosłych.

For people with disabilities reported 284 propozycje wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (including 42 in the form of subsidized), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki  nie było takich propozycji.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawały 6197 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 13 Unemployment.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w marcu 2018 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 3/2018 w zakładce

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2018

 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance