The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kuyavian-in April 2018 year 9 May 2018 print

Number of unemployed

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 kwietnia 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 77 851 bezrobotnych. This was 3680 people (4,5%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 15 130 osób (16,3%) mniej niż w końcu kwietnia 2017 year.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił we wszystkich powiatach województwa (from 54 osób w powiecie sępoleńskim do 367 osób w powiecie inowrocławskim).

W kwietniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 5730 people (5,8%) i w końcu miesiąca wyniosła 92 981 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu kwietnia 2018 r. wyniosła 1044,3 tys. osób, w odniesieniu do marca 2018 zmniejszyła się o 47,9 tys. osób, czyli 4,4% (w analogicznym okresie w roku 2017 odnotowano w tym zakresie spadek o 71,5 tys. osób, czyli 5,4%). W stosunku do kwietnia 2017 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 208,4 tys. osób (16,6%).

Wstępne dane dla Polski dostępne są na stronie MRPiPS.

Number of job vacancies and places professional activation

In April 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 7398 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 18,7% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 6,6% mniej niż w kwietniu 2017 r.).

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance