Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w kwietniu 2018 Jahr 17 Mai 2018 drucken

W kwietniu 2018 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 9170 nowych bezrobotnych (die 4,3% mniej niż w miesiącu poprzednim, aber 0,4% więcej niż w kwietniu 2017 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 11,8% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 12 956 bezrobotnych (5,0% więcej niż w poprzednim miesiącu, aber 12,9% mniej niż w kwietniu 2017 r.).

Podjęcia pracy - 6718 osób – stanowiło 51,9% die Gesamtzahl der Ausnahmen (w marcu było to odpowiednio: 5829 osób i 47,3%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 5198 bezrobotnych (o 11,6% więcej niż w poprzednim miesiącu, aber 1,5% mniej niż w kwietniu 2017 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęło 1520 Menschen (die 29,6% więcej niż w poprzednim miesiącu, aber 29,4% mniej niż w kwietniu 2017 r.):

 • 672 osoby rozpoczęły roboty publiczne,
 • 360 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 186 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 136 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 123 osoby podjęły inne zatrudnienie subsydiowane (w tym 83 osoby bezrobotne do 30 roku życia podjęły zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 28 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 10 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 • 3 osoby podjęły pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 2 osoby podjęły pracę w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę oraz w ramach świadczenia aktywizacyjnego.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 587 bezrobotnych (die 182,2% mehr als im März 2018 r. i o 51,3% więcej niż w kwietniu 2017 r.). W kwietniu 2018 r. było 12 osób, które skorzystały z bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 7 osób, w kwietniu 2017 roku było 10 osób).

Staże rozpoczęło 1164 bezrobotnych (die 13,1% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 38,0% mniej niż w kwietniu 2017 r.). Była 1 osoba, która skorzystała z bonu stażowego (w poprzednim miesiącu nie było takich osób, przed rokiem było 14 Menschen).

Prace społecznie użyteczne podjęło 457 bezrobotnych (die 37,0% mniej niż w marcu 2018 r. i o 24,5% mniej niż w kwietniu 2017 r.). Było 35 osób bezrobotnych, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu nie było takich osób, przed rokiem było 40 Menschen).

W kwietniu 2018 r. 1 osoba bezrobotna rozpoczęła przygotowanie zawodowe dorosłych (przed miesiącem nie było takich osób, przed rokiem były 2 Menschen).

Według stanu w dniu 30 April 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 16 067 bezrobotnych (wobec 15 197 przed miesiącem), w tym:

 • 6073 osoby do 30 roku życia zatrudnione były w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w marcu 2018 r. - 6363 Menschen),
 • 4498 bezrobotnych odbywało staże (w marcu 2018 r. – 4357 osób), w tym 29 osób w ramach bonu stażowego (w marcu 2018 r. – 41 osób),
 • 2094 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w marcu 2018 r. - 2024 Menschen),
 • 1627 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w marcu 2018 r. - 1254 osoby), w tym 32 osoby skorzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem 7 osób),
 • 1358 osób pracowało w ramach robót publicznych (w marcu 2018 r. - 889 Menschen),
 • 263 bezrobotnych odbywało szkolenia (w marcu 2018 r. - 154 osoby), w tym było 10 osób, które skorzystały ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 7 osób),
 • 142 osoby były zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w marcu 2018 r. - 143 osoby), w tym 21 osób powyżej 60 roku życia (przed miesiącem – 22 osoby),
 • 10 osób bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (przed miesiącem – 11 Menschen),
 • 1 osoba została zatrudniona w ramach świadczenia aktywizacyjnego i w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach grantu na telepracę (tak jak przed miesiącem).

W kwietniu 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1372 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w marcu 2018 r. - 1441 Menschen). 1365 osób wzięło udział w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, a 7 osób w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu kwietnia 2018 r. w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 38 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 13 536 osób pozostających bez pracy (tun 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 50 projektów, w ramach których wsparciem objęto łącznie 11 646 osób pozostających bez zatrudnienia, powyżej 29 roku życia. Ponadto, w kwietniu realizowane były 6 projekty, w ramach których wsparciem zostały objęte 224 osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz 225 pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W kwietniu 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 7607 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 16,4% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 3,9% mniej niż w kwietniu 2017 r.). W kwietniu zmniejszyła się, w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba ofert na pracę niesubsydiowaną tun 5064 miejsc (die 13,5% mniej), liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej tun 1426 miejsc (die 34,1% mniej). Liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane wzrosła do 1117 miejsc (die 3,2% MEHR). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 1182 dotyczyło odbywania stażu, 243 – prac społecznie użytecznych. Zgłoszono 1 propozycję przygotowania zawodowego dorosłych.

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 359 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 54 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki było 5 propozycji.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 6279 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 12 bezrobotnych.

 Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w kwietniu 2018 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 4/2018 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2018

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung