The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation of the unemployed in May 2018 year 13 June 2018 print

In May 2018 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 8542 nowych bezrobotnych (the 6,8% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 12,1% mniej niż w maju 2017 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 18,0% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 11 231 Unemployment (13,3% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 15,2% mniej niż w maju 2017 r.).

Work – 5620 osób – stanowiło 50,0% general exemptions (w kwietniu było to odpowiednio: 6718 persons and 51,9%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 4143 Unemployment (o 20,3% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 8,9% mniej niż w maju 2017 r.).

Zatrudnienie subsydiowane started 1477 people (the 2,8% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 17,0% mniej niż w maju 2017 r.):

 • 477 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 331 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 282 osoby podjęły działalność gospodarczą,
 • 203 osoby podjęły pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 131 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (including 114 osób bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 34 osoby podjęły pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 13 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years,
 • 6 osób podjęło pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne, w ramach grantu na telepracę oraz w ramach świadczenia aktywizacyjnego.

Z powodu rozpoczęcia training z ewidencji wyłączono 525 Unemployment (the 10,6% mniej niż w kwietniu 2018 r., but 15,6% więcej niż w maju 2017 r.r. In May 2018 r. było 19 osób, które skorzystały z bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 12 osób, w maju 2017 roku – 4 osoby).

Staże started 900 Unemployment (the 22,7% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 40,7% mniej niż w maju 2017 r.). Była 1 osoba, która skorzystała z bonu stażowego (tak samo jak w poprzednim miesiącu, przed rokiem było 12 people).

Prace społecznie użyteczne adopted 276 Unemployment (the 39,6% mniej niż w kwietniu 2018 r. i o 14,8% mniej niż w maju 2017 r.). 6 osób bezrobotnych, skorzystało z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu było 35 people, przed rokiem – 19 osób).

In May 2018 r. 1 osoba bezrobotna rozpoczęła przygotowanie zawodowe dorosłych (tak samo jak w poprzednim miesiącu, przed rokiem było 6 people).

Według stanu w dniu 31 May 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 16 837 bezrobotnych (wobec 16 067 osób przed miesiącem), including:

 • 5970 osób do 30 roku życia było zatrudnionych w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w kwietniu 2018 r. – 6073 people),
 • 4838 bezrobotnych odbywało staże (w kwietniu 2018 r. – 4498 osób), including 26 osób w ramach bonu stażowego (w kwietniu 2018 r. – 29 osób),
 • 2190 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w kwietniu 2018 r. – 2094 people),
 • 1775 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w kwietniu 2018 r. – 1627 osób), including 38 osób skorzystało z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem 32 osoby),
 • 1623 osoby pracowały w ramach robót publicznych (w kwietniu 2018 r. – 1358 people),
 • 282 bezrobotnych odbywało szkolenia (w kwietniu 2018 r. – 263 osoby), w tym było 6 osób, które skorzystały ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 10 osób),
 • 151 osób było zatrudnionych w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w kwietniu 2018 r. – 142 osoby), w tym 20 osób powyżej 60 roku życia (przed miesiącem – 21 osób),
 • 6 osób bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (przed miesiącem – 10 people),
 • 1 osoba została zatrudniona w ramach świadczenia aktywizacyjnego i w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach grantu na telepracę (tak jak przed miesiącem).

In May 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1106 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w kwietniu 2018 r. – 1372 people). 1095 osób wzięło udział w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, a 11 osób w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu maja 2018 r. w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 38 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 13 666 osób pozostających bez pracy (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 46 projektów, w ramach których wsparciem objęto łącznie 11 422 osoby pozostające bez zatrudnienia, above 29 years. Ponadto, w maju realizowanych było 6 projektów, w ramach których wsparciem zostały objęte 224 osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz 225 pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

In May 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 8103 vacancies and of professional activation (the 6,5% więcej niż w poprzednim miesiącu, but 9,6% mniej niż w maju 2017 r.). W maju zwiększyła się, w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba ofert na pracę niesubsydiowaną do 5617 places (the 10,9% more). Zmniejszyła się natomiast liczba availability of professional activation do 1411 places (o 1,1% mniej) oraz liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane – do 1075 places (the 3,8% mniej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 1256 dotyczyło odbywania stażu, 154 – prac społecznie użytecznych. Zgłoszono 1 propozycję przygotowania zawodowego dorosłych.

For people with disabilities reported 297 proposals vacancies and of professional activation (including 31 in the form of subsidized), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki była 1 propozycja.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 6118 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 12 bezrobotnych.

 Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w maju 2018 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 5/2018 w zakładce Urząd->Publications->Information Bulletins

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance