The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kuyavian-in June 2018 year 9 July 2018 print

Number of unemployed

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 czerwca 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 72 569 bezrobotnych. This was 2487 people (3,3%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 13 188 osób (15,4%) mniej niż w końcu czerwca 2017 year.

Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w 21 powiatach województwa (from 20 osób w powiecie grudziądzkim do 369 osób w powiecie inowrocławskim). W powiatach bydgoskim i wąbrzeskim odnotowano niewielki wzrost, odpowiednio o 11 osób i 2 osoby.

W czerwcu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 3695 people (4,1%) i w końcu miesiąca wyniosła 85 757 bezrobotnych.

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu czerwca 2018 r. wyniosła 969,0 tys. osób, w odniesieniu do maja 2018 zmniejszyła się o 33,1 tys. osób, czyli 3,3% (w analogicznym okresie w roku 2017 odnotowano w tym zakresie spadek o 50,5 tys. osób, czyli 4,2%). W stosunku do czerwca 2017 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 182,6 tys. osób (15,9%).

Wstępne dane dla Polski dostępne są na stronie MRPiPS.

Number of job vacancies and places professional activation

In June 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8697 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 7,3% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale  o 3,8% mniej niż w czerwcu 2017 r.).

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance