The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation of the unemployed in June 2018 year 13 July 2018 print

In June 2018 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 8657 nowych bezrobotnych (the 1,3% więcej niż w miesiącu poprzednim, but 5,1% mniej niż w czerwcu 2017 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 14,9% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 11 183 Unemployment (0,4% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 12,8% mniej niż w czerwcu 2017 r.).

Work – 5239 osób – stanowiło 46,8% general exemptions (w maju było to odpowiednio: 5620 persons and 50,0%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 3950 Unemployment (o 4,7% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 8,8% mniej niż w czerwcu 2017 r.).

Zatrudnienie subsydiowane started 1289 people (the 12,7% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 24,9% mniej niż w czerwcu 2017 r.):

 • 427 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 268 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 242 osoby podjęły pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 192 osoby podjęły działalność gospodarczą,
 • 127 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (including 87 osób bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 25 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 6 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years,
 • 2 osoby podjęły pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne, w ramach grantu na telepracę oraz w ramach świadczenia aktywizacyjnego.

Z powodu rozpoczęcia training z ewidencji wyłączono 601 Unemployment (the 14,5% more than in May 2018 r. i o 28,7% 2017 r.). In June 2018 r. były 4 osoby, które skorzystały z bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 19 osób, w czerwcu 2017 r. – 9 osób).

Staże started 1065 Unemployment (the 18,3% więcej niż w miesiącu poprzednim, ale o 28,1% mniej niż w czerwcu 2017 r.). 2 osoby skorzystały z bonu stażowego (w poprzednim miesiącu – 1 osoba, przed rokiem – 4 people).

Prace społecznie użyteczne adopted 132 Unemployment (the 52,2% mniej niż w maju 2018 r. i o 25,8% mniej niż w czerwcu 2017 r.). 1 osoba bezrobotna, skorzystała z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu było 6 people, przed rokiem nie było takich osób).

In June 2018 r. 2 osoby bezrobotne rozpoczęły przygotowanie zawodowe dorosłych (w poprzednim miesiącu – 1 osoba, przed rokiem – 2 people).

Według stanu w dniu 30 June 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 17 088 Unemployment (wobec 16 837 osób przed miesiącem i 19 531 osób przed rokiem), including:

 • 5766 osób do 30 roku życia było zatrudnionych w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w maju 2018 r. – 5970 people),
 • 5280 bezrobotnych odbywało staże (w maju 2018 r. – 4838 osób), including 28 osób w ramach bonu stażowego (w maju 2018 r. – 26 osób),
 • 2169 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w maju 2018 r. – 2190 people),
 • 1718 osób pracowało w ramach robót publicznych (w maju 2018 r. – 1623 people),
 • 1711 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w maju 2018 r. – 1775 osób), including 6 osób skorzystało z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem 38 osób),
 • 281 bezrobotnych odbywało szkolenia (w maju 2018 r. – 282 osoby), w tym było 7 osób, które skorzystały ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 6 osób),
 • 154 osoby były zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w maju 2018 r. – 151 osób), w tym 21 osób powyżej 60 roku życia (przed miesiącem – 20 osób),
 • 7 osób bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (przed miesiącem – 6 people),
 • 1 osoba została zatrudniona w ramach świadczenia aktywizacyjnego i w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach grantu na telepracę (tak jak przed miesiącem).

In June 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1012 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w maju 2018 r. – 1106 people). 1009 osób wzięło udział w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, a 3 osoby w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

As of the end of June 2018 r. w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 37 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 13 669 osób pozostających bez pracy (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 46 projektów, w ramach których wsparciem objęto łącznie 11 422 osoby pozostające bez zatrudnienia, above 29 years. Ponadto, w czerwcu realizowanych było 5 projektów, w ramach których wsparciem zostało objętych 199 osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz 195 pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

In June 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 8776 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 8,3% więcej niż w poprzednim miesiącu, but 2,9% mniej niż w czerwcu 2017 r.). W czerwcu zwiększyła się, w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba ofert na pracę niesubsydiowaną do 6580 places (o 17,1% więcej). Zmniejszyła się natomiast liczba availability of professional activation do 1276 miejsc (the 9,6% mniej) oraz liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane – do 920 places (o 14,4% mniej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 1114 dotyczyło odbywania stażu, 162 – prac społecznie użytecznych. Nie zgłoszono żadnej propozycji przygotowania zawodowego dorosłych.

For people with disabilities reported 392 propozycje wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (including 65 in the form of subsidized), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki było 7 propozycji.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 6846 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 11 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w czerwcu 2018 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 6/2018 w zakładce Urząd->Publications->Information Bulletins

How would you rate this page?
Thanks for voting

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance