Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Środki z rezerwy Funduszu Pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego. 30 Juli 2018 drucken

Auf 26 Juli 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił kolejny nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. W ramach ogłoszonego naboru powiatowe urzędy pracy mogą sfinansować następujące programy:

1) program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych,

2) program aktywizacji zawodowej bezrobotni w wieku 45 lat i powyżej,

3) program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus;

4) program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi,

5) program aktywizacji zawodowej bezrobotnych repatriantów,

6) program aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących dlużnikami alimentacyjnymi,

7) inne programy, których realizacja wynikać będzie z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy;

Kwota, jaką Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznacza na finansowanie programów w ramach niniejszego naboru wynosi 100 mln zł w tym dla województwa kujawsko-pomorskiego 10 359 400 zł.

Opracowane przez powiatowe urzędy pracy i ocenione przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu programy zostaną przekazane MRPiPS do 17 August 2018 r.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung