The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Środki z rezerwy Funduszu Pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego. 30 July 2018 print

On 26 July 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił kolejny nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. W ramach ogłoszonego naboru powiatowe urzędy pracy mogą sfinansować następujące programy:

1) program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych,

2) program aktywizacji zawodowej bezrobotni w wieku 45 lat i powyżej,

3) program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus;

4) program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi,

5) program aktywizacji zawodowej bezrobotnych repatriantów,

6) program aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących dlużnikami alimentacyjnymi,

7) inne programy, których realizacja wynikać będzie z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy;

Kwota, jaką Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznacza na finansowanie programów w ramach niniejszego naboru wynosi 100 mln zł w tym dla województwa kujawsko-pomorskiego 10 359 400 zł.

Opracowane przez powiatowe urzędy pracy i ocenione przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu programy zostaną przekazane MRPiPS do 17 August 2018 r.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance