The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu o dofinansowanie projektu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18 for Submeasure 8.5.2 Wsparcie outplacementowe Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy. 1 August 2018 print

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs o dofinansowanie projektu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18 for Submeasures 8.5.2 Wsparcie outplacementowe Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji programów typu outplacement, obejmujących
in particular:

 1. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia,
 2. Poradnictwo psychologiczne,
 3. Labour,
 4. Training, kursy,
 5. Studia podyplomowe,
 6. Staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,
 7. Subsydiowane zatrudnienie,
 8. Sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia lub dodatek relokacyjny na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia,
 9. Bezzwrotne wsparcie finansowe[1] dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą, połączone ze wsparciem pomostowym o charakterze doradczo-szkoleniowym oraz w postaci finansowej.

O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Należy jednak mieć na uwadze, że wnioskodawca lub partner musi posiadać co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze aktywizacji zawodowej i/lub wsparcia outplacementowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 9 500 000,00 zł, w tym 8 500 000,00 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 1 000 000,00 zł pochodzi z budżetu państwa.

Kwota wynika z Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektu  dla RPO WK-P na 2018 year, przyjętym Uchwałą nr 29/1447/18 Kujawsko Board of Pomeranian
25 July 2018 r.

Minimalny wkład własny w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną lub niegenerujących dochodu, wynosi nie mniej niż 5,00% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%. Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom dofinansowania przyznawany jest zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach dotyczących pomocy publicznej.

Minimalna wartość projektu wynosi: 100 000,00 zł.

Średni koszt na uczestnika projektu nie przekracza 18 000,00 zł[2].

Wartość wydatków na zakup środków trwałych i w ramach cross-financingu nie przekracza 10% wartości projektu i w przypadku cross-financingu zapewniona zostanie trwałość projektu.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 31 sierpnia 2018 r. do 28 September 2018 r.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i przesłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy złożyć wniosek w formie papierowej. Oznacza to złożenie 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) albo przesłanie
1 egzemplarza wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w formie dokumentu elektronicznego.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, parties, Room No. 102, st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun.

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikiem/ami (jeśli dotyczy) w formie papierowej może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 November 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data wpływu do Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
 • poprzez wysłanie w formie dokumentu elektronicznego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, a nadawca otrzyma urzędowe poświadczenie odbioru – decyduje data i godzina wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

W tym przypadku wnioskodawca będzie miał dwie możliwości tj.:

 • złożenia wniosku o dofinansowanie projektu za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu,
 • podpisania cyfrowo i przesłania do WUP w Toruniu paczki dokumentów, która będzie zawierała wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikiem/ami dzięki udostępnieniu funkcjonalności w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020: „podpisz cyfrowo i prześlij do WUP Toruń[3].

W obu przypadkach wymagane jest podpisanie wniosku wraz z załącznikiem/ami profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem.

Zastrzega się, aby w przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie projektu poprzez wysłanie w formie dokumentu elektronicznego został on podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy.

W przypadku projektów partnerskich, z uwagi na brak technicznych możliwości podpisania w GWD RPO WK-P na lata 2014-2020 wniosku wraz z załącznikiem/ami profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem zarówno przez wnioskodawcę jak i partnera/ów dopuszcza się możliwość podpisania wniosku wraz z załącznikiem/ami tylko przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca powinien ściśle stosować się do Instrukcji wypełniania wniosku o  dofinansowanie projektu w ramach części RPO WK-P na lata 2014-2020 współfinansowanej z EFS, która stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu przewiduje się na luty 2019 r.

Instytucja Pośrednicząca RPO WK-P 2014-2020 dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 No. 27/2018 on 26 lutego 2018 r.

Informacja na temat projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, udostępniona będzie opinii publicznej na stronie internetowej www.wup.torun.pl, www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl  oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Ponadto każdy wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia jego wniosku o dofinansowanie projektu.

Details, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące naboru i oceny projektów zawiera Regulamin konkursu, dostępny na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu www.wup.torun.pl, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 


[1] Maksymalna kwota wsparcia bezzwrotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie przekracza 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 paragraph. 1 point 28 Act on employment promotion and labor market institutions, obowiązującego w dniu przyznania wsparcia rozumianym jako dzień podpisania umowy o przyznaniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest skierowane w pierwszej kolejności do osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż
6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, a także pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego lub osób odchodzących z rolnictwa.

[2] Do średniego kosztu nie są wliczane koszty związane z racjonalnymi usprawnieniami wprowadzonymi w celu zapewnienia możliwości pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

[3] W przypadku niedostępności w systemie GWD funkcji „podpisz cyfrowo i prześlij do WUP Toruń” wniosku wraz z załącznikami (np. z uwagi na awarię systemu), WUP w Toruniu zastrzega sobie prawo anulowania ww. formy składania wniosków o dofinansowanie.

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance