The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation of the unemployed in July 2018 year 13 August 2018 print

In July 2018 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 9665 nowych bezrobotnych (the 11,6% więcej niż w miesiącu poprzednim, but 6,1% mniej niż w lipcu 2017 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 15,4% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 10 718 Unemployment (4,2% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 4,4% mniej niż w lipcu 2017 r.).

Work – 5093 osoby stanowiły 47,5% general exemptions (w czerwcu było to odpowiednio: 5239 persons and 46,8%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 3851 Unemployment (o 2,5% mniej niż w poprzednim miesiącu, but 4,1% więcej niż w lipcu 2017 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęły 1242 people (the 3,6% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 13,0% mniej niż w lipcu 2017 r.):

 • 491 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 231 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 230 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 137 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 125 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (including 105 osób bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 23 osoby podjęły pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 3 osoby podjęły pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years,
 • 2 osoby podjęły pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne, w ramach grantu na telepracę oraz w ramach świadczenia aktywizacyjnego.

Z powodu rozpoczęcia training z ewidencji wyłączono 384 Unemployment (the 36,1% mniej niż w czerwcu 2018 r., but 75,3% więcej niż w lipcu 2017 r.). In July 2018 r. było 11 osób, które skorzystały z bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 4 osoby, w lipcu 2017 r. – 24 osoby).

Staże started 955 Unemployment (the 10,3% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 20,4% mniej niż w lipcu 2017 r.). Nie było osób, które skorzystały z bonu stażowego (w poprzednim miesiącu były  2 osoby, przed rokiem – 23 people).

Prace społecznie użyteczne adopted 189 Unemployment (the 43,2% więcej niż w czerwcu 2018 r., ale o 13,7% mniej niż w lipcu 2017 r.). Nie było osób, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu była 1 osoba, przed rokiem nie było takich osób).

In July 2018 r. nie było osób bezrobotnych, które rozpoczęły przygotowanie zawodowe dorosłych (w poprzednim miesiącu – 2 people, przed rokiem – 1 osoba).

Według stanu w dniu 31 July 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 17 275 bezrobotnych (wobec 17 088 osób przed miesiącem i 20 444 osób przed rokiem), including:

 • 5611 osób do 30 roku życia było zatrudnionych w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w czerwcu 2018 r. – 5766 people),
 • 5556 bezrobotnych odbywało staże (w czerwcu 2018 r. – 5280 osób), including 15 osób w ramach bonu stażowego (w czerwcu 2018 r. – 28 osób),
 • 2203 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w czerwcu 2018 r. – 2169 people),
 • 1912 osób pracowało w ramach robót publicznych (w czerwcu 2018 r. – 1718 people),
 • 1634 osoby odbywały prace społecznie użyteczne (w czerwcu 2018 r. – 1711 osób), nie było osób, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem 6 osób),
 • 199 bezrobotnych odbywało szkolenia (w czerwcu 2018 r. – 281 osób), w tym było 10 osób, które skorzystały ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 7 osób),
 • 151 osób było zatrudnionych w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia ( 2018 r. – 154 people), w tym 21 osób powyżej 60 roku życia (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • 7 osób bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • 1 osoba została zatrudniona w ramach świadczenia aktywizacyjnego i w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach grantu na telepracę (tak jak przed miesiącem).

In July 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim 649 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w czerwcu 2018 r. – 1012 people). Wszystkie osoby wzięły udział w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

As of the end of July 2018 r. w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 31 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 13 357 osób pozostających bez pracy (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowane były 42 projekty, w ramach których wsparciem objęto łącznie 11 227 osób pozostających bez zatrudnienia, above 29 years. Ponadto, w lipcu realizowanych było 6 projektów, w ramach których wsparciem zostało objętych 209 osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz 215 pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

In July 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 8422 vacancies and of professional activation (the 4,0% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 5,0% mniej niż w lipcu 2017 r.). W lipcu zmniejszyła się, w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba ofert na pracę niesubsydiowaną do 6054 places (o 8,0% mniej) oraz liczba availability of professional activation do 1153 miejsc (the 9,6% mniej). Zwiększyła się natomiast liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane – do 1215 places (o 32,1% więcej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 1025 dotyczyło odbywania stażu, 127 – prac społecznie użytecznych, 1 propozycja dotyczyła przygotowania zawodowego dorosłych.

For people with disabilities reported 353 propozycje wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (including 17 in the form of subsidized), a dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki była 1 propozycja.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 6708 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 11 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w lipcu 2018 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 7/2018 w zakładce Urząd->Publications->Information Bulletins

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance