Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w sierpniu 2018 roku 13 września 2018 drukuj

W sierpniu 2018 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 9493 nowych bezrobotnych (o 1,8% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 7,6% mniej niż w sierpniu 2017 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 15,1% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 10 337 bezrobotnych (3,6% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 8,6% mniej niż w sierpniu 2017 r.).

Podjęcia pracy – 5064 osoby stanowiły 49,0% ogółu wyłączeń (w lipcu były to odpowiednio: 5093 osoby i 47,5%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 3853 bezrobotnych (o 0,1% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 6,9% mniej niż w sierpniu 2017 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęło 1211 osób (o 2,5% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 4,0% mniej niż w sierpniu 2017 r.):

 • 495 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 220 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 195 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 150 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 100 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (w tym 78 osób bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 43 osoby podjęły pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 7 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 • 1 osoba podjęła pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne, w ramach grantu na telepracę oraz w ramach świadczenia aktywizacyjnego.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 402 bezrobotnych (o 4,7% więcej niż w lipcu 2018 r. i o 18,6% więcej niż w sierpniu 2017 r.). W sierpniu 2018 r. było 5 osób, które skorzystały z bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 11 osób, w sierpniu 2017 r. – 5 osób).

Staże rozpoczęło 798 bezrobotnych (o 16,4% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 22,1% mniej niż w sierpniu 2017 r.). Nie było osób, które skorzystały z bonu stażowego (tak jak w poprzednim miesiącu, przed rokiem – 9 osób).

Prace społecznie użyteczne podjęło 164 bezrobotnych (o 13,2% mniej niż w lipcu 2018 r. i o 22,6% mniej niż w sierpniu 2017 r.). Były 4 osoby, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu nie było takich osób, przed rokiem było 7 osób).

W sierpniu 2018 r. była 1 osoba bezrobotna, która rozpoczęła przygotowanie zawodowe dorosłych (w poprzednim miesiącu nie było takich osób, przed rokiem były 2 osoby).

Według stanu w dniu 31 sierpnia 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 16  802 bezrobotnych (wobec 17 275 osób przed miesiącem i 20 428 osób przed rokiem), w tym:

 • 5327 osób do 30 roku życia było zatrudnionych w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w lipcu 2018 r. – 5611 osób),
 • 5286 bezrobotnych odbywało staże (w lipcu 2018 r. – 5556 osób), w tym 11 osób w ramach bonu stażowego (w lipcu 2018 r. – 15 osób),
 • 2239 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w lipcu 2018 r. – 2203 osoby),
 • 1930 osób pracowało w ramach robót publicznych (w lipcu 2018 r. – 1912 osób),
 • 1624 osoby odbywały prace społecznie użyteczne (w lipcu 2018 r. – 1634 osoby), były 4 osoby, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem nie było takich osób),
 • 237 bezrobotnych odbywało szkolenia (w lipcu 2018 r. – 199 osób), w tym było 5 osób, które skorzystały ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 10 osób),
 • 151 osób było zatrudnionych w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (tak jak w poprzednim miesiącu), w tym 23 osoby powyżej 60 roku życia (w poprzednim miesiącu – 21 osób),
 • 6 osób bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w poprzednim miesiącu – 7 osób),
 • 1 osoba została zatrudniona w ramach świadczenia aktywizacyjnego i w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach grantu na telepracę (tak jak przed miesiącem).

W sierpniu 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim 608 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w lipcu 2018 r. – 649 osób). Wszystkie osoby wzięły udział w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu sierpnia 2018 r. w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 29 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 13 267 osób pozostających bez pracy (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowane były 42 projekty, w ramach których wsparciem objęto łącznie 11 235 osób pozostających bez zatrudnienia, powyżej 29 roku życia. Ponadto, w sierpniu realizowanych było 7 projektów, w ramach których wsparciem zostało objętych 149 osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz 365 pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W sierpniu 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 8674 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (o 3,0% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 13,3% więcej niż w sierpniu 2017 r.). W sierpniu zwiększyła się, w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba ofert na pracę niesubsydiowaną do 6960 miejsc (o 15,0% więcej). Zmniejszyła się natomiast liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej do 789 miejsc (o 31,6% mniej) oraz liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane – do 925 miejsc (o 23,9% mniej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 675 dotyczyło odbywania stażu, 113 – prac społecznie użytecznych, 1 propozycja dotyczyła przygotowania zawodowego dorosłych.

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 407 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 22 na formy subsydiowane), a dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki było 5 propozycji.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 5971 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 12 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w sierpniu 2018 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 8/2018 w zakładce Urząd->Publikacje->Biuletyny Informacyjne

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych