The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 18 September 2018 print

On 17 September 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W posiedzeniu, ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu,  uczestniczył Pan Artur Janas, Dyrektor WUP w Toruniu, Pani Mariola Wilmanowicz, Kierownik Wydział Badań i Analiz, Pani Alina Lewalska, Kierownik Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pani Małgorzata Majewska, Kierownik Wydziału Wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Podczas posiedzenia przedstawiono:

 • Sprawozdanie z realizacji Programu na rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020,
 • informację na temat wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu,
 • Kryteria ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 r. (projekt).
How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance