Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Spotkanie dotyczące naboru wniosków aplikacyjnych w Poddziałaniu 8.5.2 Wsparcie outplacementowe RPO WK-P, 18 September 2018 r. 21 September 2018 drucken

Auf 18 September 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyło się spotkanie z potencjalnymi beneficjentami Poddziałania 8.5.2 Wsparcie Outplacementowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas spotkania omówiono w szczególności:

 • główne założenia realizacji projektów w ramach trwającego naboru wniosków aplikacyjnych,
 • wymagania w zakresie wskaźników rezultatów i produktów projektów,
 • najczęściej pojawiające się błędy przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie w oparciu o generator wniosków aplikacyjnych,
 • zagadnienia realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Pobierz: Prezentacje ze spotkania (ZIP)

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung