The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Spotkanie dotyczące naboru wniosków aplikacyjnych w Poddziałaniu 8.5.2 Wsparcie outplacementowe RPO WK-P, 18 September 2018 r. 21 September 2018 print

On 18 September 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyło się spotkanie z potencjalnymi beneficjentami Poddziałania 8.5.2 Wsparcie Outplacementowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas spotkania omówiono w szczególności:

 • główne założenia realizacji projektów w ramach trwającego naboru wniosków aplikacyjnych,
 • wymagania w zakresie wskaźników rezultatów i produktów projektów,
 • najczęściej pojawiające się błędy przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie w oparciu o generator wniosków aplikacyjnych,
 • zagadnienia realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Download: Prezentacje ze spotkania (ZIP)

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance