La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Spotkanie dotyczące naboru wniosków aplikacyjnych w Poddziałaniu 8.5.2 Wsparcie outplacementowe RPO WK-P, 18 Septembre 2018 r. 21 Septembre 2018 imprimer

Sur 18 Septembre 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyło się spotkanie z potencjalnymi beneficjentami Poddziałania 8.5.2 Wsparcie Outplacementowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas spotkania omówiono w szczególności:

 • główne założenia realizacji projektów w ramach trwającego naboru wniosków aplikacyjnych,
 • wymagania w zakresie wskaźników rezultatów i produktów projektów,
 • najczęściej pojawiające się błędy przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie w oparciu o generator wniosków aplikacyjnych,
 • zagadnienia realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Pobierz: Prezentacje ze spotkania (ZIP)

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale