La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu o dofinansowanie projektu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 des sous-mesure 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie 28 Septembre 2018 imprimer

Komunikat w sprawie zmiany załącznika do Regulaminu konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 (20.02.19 r.)

S'il vous plaît noter, iż Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu decyzją z dnia 20 lutego 2019 r. dokonał zmiany załącznika nr 29 do Regulaminu konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18: „Regulamin pracy KOP IP WUP” w celu zachowania przejrzystości sposobu dokonywania oceny w ramach ogłoszonego konkursu.

Zmiana załącznika do Regulaminu konkursu nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiana załącznika do Regulaminu konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 obowiązuje od dnia 20 lutego 2019 r.

Pobierz: Załącznik nr 29 – Regulamin pracy KOP IP WUP


Komunikat w sprawie zmiany w treści Regulaminu konkursu (15.02.2019 r.)

nformujemy, iż w związku z koniecznością wprowadzenia działań naprawczych dotyczących niekwalifikowalności podatku VAT w projektach EFS, na podstawie pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 5 lutego 2019 r. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu  podjął decyzję o zmianie Regulaminu konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18.

W związku z powyższym Podrozdział 1.1 point 4  Regulaminu konkursu został zmieniony z uwagi na konieczność  wprowadzenia stawki jednostkowej w kwocie 23 050 zł na udzielenie w ramach projektu wsparcia w formie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, natomiast w przypadku wsparcia pomostowego została wprowadzona konieczność wypłaty ww. wsparcia wyłącznie w kwocie netto (tj. bez podatku VAT). Dodatkowo w powyższym zakresie zostały zmienione następujące załączniki:

 • załącznik do Regulaminu konkursu nr 9 – wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz załącznikami – §4 ust. 19, 20 oraz §5a;
 • à partir deałącznik do Regulaminu konkursu nr 10 – wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (kwoty ryczałtowe) – §4 ust. 19, 20 oraz §6a.

Dodatkowo we wzorach umów wprowadza się zmiany redakcyjne, techniczne lub doprecyzowania nie mające wpływu na część merytoryczną Regulaminu konkursu.
Powyższe zmiany w Regulaminie konkursu nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany Regulaminu konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 obowiązują od 15 lutego 2019 r.


Komunikat w sprawie zmiany w treści Regulaminu konkursu (8.02.2019r.)

S'il vous plaît noter, iż w związku z koniecznością wprowadzenia działań naprawczych dotyczących niekwalifikowalności podatku VAT w projektach EFS, na podstawie pisma MIiR z dnia 5 lutego 2019 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu  podjął decyzję o wydłużeniu termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów do dnia 28 lutego 2019 r. w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18.

W związku z powyższym w treści Regulaminu konkursu zmianie ulega termin naboru wniosków o dofinasowanie projektów wskazany w Rozdziale 1.3.

Dodatkowo wprowadza się zmiany redakcyjne, techniczne lub doprecyzowania nie mające wpływu na część merytoryczną Regulaminu konkursu.

Powyższe zmiany w Regulaminie konkursu nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany Regulaminu konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 obowiązują od 8 lutego 2019 r.

Regulamin konkursu z dnia 8.02.2019

Ogłoszenie o konkursie


Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs o dofinansowanie projektu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 dla Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy

Wsparcie służące poprawie sytuacji na rynku pracy osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących, obejmujące:

 1. Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem i wdrożeniem Indywidualnych Planów Działań.
 2. Działania z zakresu pośrednictwa pracy świadczone na rzecz uczestników projektu.
 3. Działania ukierunkowane na rozwijanie kompetencji/kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów, finansowanie studiów podyplomowych, studiów uzupełniających (uzupełnienie kwalifikacji poprzez finansowanie nauki na studiach niestacjonarnych).
 4. Wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia
  i prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe.

O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy i osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Należy jednak mieć na uwadze, że wnioskodawca lub partner musi posiadać co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze aktywizacji zawodowej i/lub prowadzeniu szkoleń dla osób pracujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 19 650 045,88 zł, w tym 17 581 620,00 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 2 068 425,88 zł pochodzi z budżetu państwa.

Wskazana w Regulaminie konkursu wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 4,2882 . Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK- P 2014-2020 na 2018 rok, przyjętym uchwałą Zarządu Województwa nr 35/1694/18 à partir de 12 Septembre 2018 r. były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu 1€ = 4,2432 .

Minimalny wkład własny w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną lub niegenerujących dochodu, wynosi nie mniej niż 5,00% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%. Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom dofinansowania przyznawany jest zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach dotyczących pomocy publicznej.

Minimalna wartość projektu wynosi: 100 000,00 .

Średni koszt na uczestnika projektu nie przekracza 20 000,00 zł[1].

Wartość wydatków na zakup środków trwałych i w ramach cross-financingu nie przekracza 10% wartości projektu i w przypadku cross-financingu zapewniona zostanie trwałość projektu.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 31 października 2018 r. faire 15 lutego 20r9 r.

 Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i przesłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl.

Za skutecznie złożony zostanie uznany jedynie wniosek o dofinansowanie projektu złożony w dwóch egzemplarzach papierowych wraz z dwoma egzemplarzami załączników/jednym egzemplarzu dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami oraz w wersji elektronicznej
o tożsamej sumie kontrolnej.

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu jedynie w wersji elektronicznej wniosku – tj. niepodpisanej profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem zostanie uznane za nieskuteczne. Cela signifie que, że taki wniosek nie będzie podlegał weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek, a także ocenie formalno-merytorycznej.

 Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikiem/ami (jeśli dotyczy) w formie papierowej może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 Novembre 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data nadania.
 • poprzez wysłanie w formie dokumentu elektronicznego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, a nadawca otrzyma urzędowe poświadczenie odbioru – decyduje data i godzina wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

W tym przypadku wnioskodawca będzie miał dwie możliwości tj.:

 • złożenia wniosku o dofinansowanie projektu za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu,
 • podpisania cyfrowo i przesłania do WUP w Toruniu paczki dokumentów, która będzie zawierała wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikiem/ami dzięki udostępnieniu funkcjonalności w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020: podpisz cyfrowo i prześlij do WUP Toruń[2].

W obu przypadkach wymagane jest podpisanie wniosku wraz z załącznikiem/ami profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem.

Zastrzega się, aby w przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie projektu poprzez wysłanie w formie dokumentu elektronicznego został on podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy.

W przypadku projektów partnerskich, z uwagi na brak technicznych możliwości podpisania w GWD wniosku wraz z załącznikiem/ami profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem zarówno przez wnioskodawcę jak i partnera/ów dopuszcza się możliwość podpisania wniosku wraz z załącznikiem/ami tylko przez wnioskodawcę.

Wnioskodawca powinien ściśle stosować się do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach części RPO WK-P na lata 2014-2020 współfinansowanej z EFS, która stanowi załącznik nr 2 faire Regulaminu konkursu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu przewiduje się na Juillet 2019 r.

Informacja na temat projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, udostępniona będzie opinii publicznej na stronie internetowej www.wup.torun.pl, www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl  oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Ponadto każdy wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia jego wniosku o dofinansowanie projektu.

Détails, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące naboru i oceny projektów zawiera Regulamin konkursu, dostępny na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu www.wup.torun.pl, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl .

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

Pracownicy Punktu Informacji i Promocji pod nr tel. (56) 669 39 39 lub (56) 669 39 84; ">promocjaefs małpa wup kropka torun kropka pl

Pracownicy Oddziału ds. Projektów Konkursowych Wydziału Wdrażania RPO pod nr tel. (56) 669 39 59, lub (56) 669 39 74 lub (56) 669 39 58 lub (56) 669 39 57 lub (56) 669 39 55; ">wup małpa wup kropka torun kropka pl

———————————————————————————————————————

[1] Do średniego kosztu nie są wliczane koszty związane z racjonalnymi usprawnieniami wprowadzonymi w celu zapewnienia możliwości pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

[2] W przypadku niedostępności w systemie GWD funkcji „podpisz cyfrowo i prześlij do WUP Toruń” wniosku wraz z załącznikami (np. z uwagi na awarię systemu), WUP w Toruniu zastrzega sobie prawo anulowania ww. formy składania wniosków o dofinansowanie.

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale