The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Konkurs dla szkół zawodowych pod hasłem „Potrzeby rynku pracy naszą misją” – III edycja 1 October 2018 print

W związku z licznymi pytaniami szkół zawodowych dotyczącymi III edycji konkursu „Potrzeby rynku pracy naszą misją”, informujemy o przedłużeniu terminu składania dokumentów konkursowych do dnia 9 November 2018 r. Decyduje data stempla pocztowego.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu organizuje III edycję konkursu dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży. Współorganizatorami konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Konkurs realizowany jest pod patronatem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja, spośród uczestników konkursu tych szkół, które najpełniej realizują zadania związane z przygotowaniem uczniów do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:

 1. Branżowe szkoły I stopnia, w których prowadzone są klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży kształcące uczniów nie będących młodocianymi pracownikami.
 2. Technika dla młodzieży.

 

Attachments:

 1. Regulamin konkursu
 2. Załącznik Nr 1a – karta zgłoszenia  do regulaminu III edycji konkursu dla szkół zawodowych: Branżowa szkoła I stopnia z klasami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
 3. Załącznik Nr 1bkarta zgłoszenia do regulaminu III edycji konkursu dla szkół zawodowych: Technika
How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance