La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Planu Działań na rok 2018 dla Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy w zakresie Działania 8.1 2 Octobre 2018 imprimer

Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego Uchwałą nr 28/1396/18 z dnia 18 Juillet 2018 r. przyjął projekt Planu Działań na rok 2018 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy. Dokument zawiera informacje dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy tj. ogólne oraz szczegółowe kryteria wyboru projektów. Sur 29 Août 2018 r. na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjęto zmienione kryteria, w związku z powyższym ostateczna ich wersja znajduje się w załączniku do Uchwały Komitetu Monitorującego Nr 83/2018.

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale