The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation of the unemployed in September 2018 year 11 October 2018 print

In September 2018 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 10 464 nowych bezrobotnych (the 10,2% więcej niż w miesiącu poprzednim, but 14,5% mniej niż we wrześniu 2017 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 21,2% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 11 005 Unemployment (6,5% więcej niż w poprzednim miesiącu, but 19,8% mniej niż we wrześniu 2017 r.).

Work – 6463 osoby stanowiły 58,7% general exemptions (w sierpniu były to odpowiednio: 5064 osoby i 49,0%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 5149 Unemployment (the 33,6% więcej niż w poprzednim miesiącu, but 12,0% mniej niż we wrześniu 2017 r.).

Zatrudnienie subsydiowane started 1314 people (the 8,5% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 32,0% mniej niż we wrześniu 2017 r.):

 • 511 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 280 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 229 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 139 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (including 101 osób bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 97 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 52 osoby podjęły pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 4 osoby podjęły pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years,
 • 1 osoba podjęła pracę w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne,
 • 1 osoba podjęła pracę w ramach świadczenia aktywizacyjnego,
 • nie było osób, that, podjęły pracę w ramach grantu na telepracę oraz w ramach bonu zatrudnieniowego.

Z powodu rozpoczęcia training z ewidencji wyłączono 433 Unemployment (the 7,7% more than in August 2018 r., but 13,9% mniej niż we wrześniu 2017 r.r. In September 2018 r. było 14 osób, które skorzystały z bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 5 osób, we wrześniu 2017 r. – 16 osób).

Staże started 644 Unemployment (the 19,3% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 39,3% mniej niż we wrześniu 2017 r.). Były 4 osoby, (w poprzednim miesiącu nie było takich osób, przed rokiem były 4 osoby).

Prace społecznie użyteczne adopted 133 Unemployment (the 18,9% mniej niż w sierpniu 2018 r. i o 25,3% mniej niż we wrześniu 2017 r.). Z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja skorzystały 24 osoby (w poprzednim miesiącu były 4 osoby, przed rokiem – 7 osób).

In September 2018 r. była 1 osoba bezrobotna, która rozpoczęła przygotowanie zawodowe dorosłych (tak jak w poprzednim miesiącu, przed rokiem nie było takich osób).

Według stanu w dniu 30 September 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 15 569 bezrobotnych (wobec 16 802 osób przed miesiącem i 20 262 osób przed rokiem), including:

 • 4746 osób do 30 roku życia było zatrudnionych w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w sierpniu 2018 r. – 5327 people),
 • 4697 bezrobotnych odbywało staże (w sierpniu 2018 r. – 5286 osób), including 15 osób w ramach bonu stażowego (w sierpniu 2018 r. – 11 osób),
 • 2315 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w sierpniu 2018 r. – 2239 people),
 • 1923 osoby pracowały w ramach robót publicznych (w sierpniu 2018 r. – 1930 people),
 • 1559 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w sierpniu 2018 r. – 1624 osoby), było 28 osób, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem – 4 osoby),
 • 184 bezrobotnych odbywało szkolenia (w sierpniu 2018 r. – 237 osób), w tym były 4 osoby, które skorzystały ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 5 osób),
 • 137 osób było zatrudnionych w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w poprzednim miesiącu – 151 osób), w tym 16 osób powyżej 60 roku życia (w poprzednim miesiącu – 23 osoby),
 • 6 osób bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • 1 osoba została zatrudniona w ramach świadczenia aktywizacyjnego i w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach grantu na telepracę (tak jak przed miesiącem).

In September 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim 330 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w sierpniu 2018 r. – 608 people). Wszystkie osoby wzięły udział w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu września 2018 r. w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 26 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 13 140 osób pozostających bez pracy (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 40 projektów, w ramach których wsparciem objęto łącznie 11 187 osób pozostających bez zatrudnienia, above 29 years. Ponadto, we wrześniu realizowanych było 7 projektów, w ramach których wsparciem zostało objętych 149 osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz 365 pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

In September 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 7272 vacancies and of professional activation (the 16,2% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 18,0% mniej niż we wrześniu 2017 r.). We wrześniu zmniejszyła się, w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba ofert na pracę niesubsydiowaną do 5710 places (o 18,0% mniej), liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane – do 908 places (the 1,8%) oraz liczba availability of professional activation do 654 places (the 17,1% mniej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 569 dotyczyło odbywania stażu, a 85 – prac społecznie użytecznych.

For people with disabilities reported 238 proposals vacancies and of professional activation (including 27 in the form of subsidized), a dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki było 36 propozycji.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 5396 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 13 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie we wrześniu 2018 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 9/2018 w zakładce Urząd->Publications->Information Bulletins

 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance