La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych we wrześniu 2018 année 11 Octobre 2018 imprimer

We wrześniu 2018 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 10 464 nowych bezrobotnych (la 10,2% więcej niż w miesiącu poprzednim, d'un 14,5% mniej niż we wrześniu 2017 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 21,2% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 11 005 bezrobotnych (6,5% więcej niż w poprzednim miesiącu, d'un 19,8% mniej niż we wrześniu 2017 r.).

Podjęcia pracy - 6463 osoby stanowiły 58,7% exemptions générales (w sierpniu były to odpowiednio: 5064 osoby i 49,0%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 5149 bezrobotnych (la 33,6% więcej niż w poprzednim miesiącu, d'un 12,0% mniej niż we wrześniu 2017 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęło 1314 personnes (la 8,5% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 32,0% mniej niż we wrześniu 2017 r.):

 • 511 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 280 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 229 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 139 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane (w tym 101 osób bezrobotnych do 30 roku życia podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów zatrudnienia),
 • 97 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 52 osoby podjęły pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 4 osoby podjęły pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 • 1 osoba podjęła pracę w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne,
 • 1 osoba podjęła pracę w ramach świadczenia aktywizacyjnego,
 • nie było osób, DESQUELS, podjęły pracę w ramach grantu na telepracę oraz w ramach bonu zatrudnieniowego.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 433 bezrobotnych (la 7,7% de plus qu'en Août 2018 r., d'un 13,9% mniej niż we wrześniu 2017 r.). We wrześniu 2018 r. było 14 osób, które skorzystały z bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 5 osób, we wrześniu 2017 r. - 16 osób).

Staże rozpoczęło 644 bezrobotnych (la 19,3% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 39,3% mniej niż we wrześniu 2017 r.). Były 4 osoby, (w poprzednim miesiącu nie było takich osób, przed rokiem były 4 osoby).

Prace społecznie użyteczne podjęło 133 bezrobotnych (la 18,9% mniej niż w sierpniu 2018 r. i o 25,3% mniej niż we wrześniu 2017 r.). Z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja skorzystały 24 osoby (w poprzednim miesiącu były 4 osoby, przed rokiem – 7 osób).

We wrześniu 2018 r. była 1 osoba bezrobotna, która rozpoczęła przygotowanie zawodowe dorosłych (tak jak w poprzednim miesiącu, przed rokiem nie było takich osób).

Według stanu w dniu 30 Septembre 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 15 569 bezrobotnych (wobec 16 802 osób przed miesiącem i 20 262 osób przed rokiem), w tym:

 • 4746 osób do 30 roku życia było zatrudnionych w ramach refundacji kosztów zatrudnienia (w sierpniu 2018 r. - 5327 personnes),
 • 4697 bezrobotnych odbywało staże (w sierpniu 2018 r. – 5286 osób), w tym 15 osób w ramach bonu stażowego (w sierpniu 2018 r. – 11 osób),
 • 2315 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w sierpniu 2018 r. - 2239 personnes),
 • 1923 osoby pracowały w ramach robót publicznych (w sierpniu 2018 r. - 1930 personnes),
 • 1559 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w sierpniu 2018 r. - 1624 osoby), było 28 osób, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem – 4 osoby),
 • 184 bezrobotnych odbywało szkolenia (w sierpniu 2018 r. - 237 osób), w tym były 4 osoby, które skorzystały ze szkolenia w ramach bonu szkoleniowego (w poprzednim miesiącu – 5 osób),
 • 137 osób było zatrudnionych w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w poprzednim miesiącu – 151 osób), w tym 16 osób powyżej 60 roku życia (w poprzednim miesiącu – 23 osoby),
 • 6 osób bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • 1 osoba została zatrudniona w ramach świadczenia aktywizacyjnego i w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (tak jak w poprzednim miesiącu),
 • nie było osób zatrudnionych w ramach grantu na telepracę (tak jak przed miesiącem).

We wrześniu 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim 330 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w sierpniu 2018 r. - 608 personnes). Wszystkie osoby wzięły udział w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu września 2018 r. w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 26 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 13 140 osób pozostających bez pracy (faire 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 40 projektów, w ramach których wsparciem objęto łącznie 11 187 osób pozostających bez zatrudnienia, powyżej 29 roku życia. Ponadto, we wrześniu realizowanych było 7 projektów, w ramach których wsparciem zostało objętych 149 osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz 365 pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

We wrześniu 2018 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko‑pomorskim 7272 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (la 16,2% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 18,0% mniej niż we wrześniu 2017 r.). We wrześniu zmniejszyła się, w stosunku do poprzedniego miesiąca, liczba ofert na pracę niesubsydiowaną faire 5710 miejsc (o 18,0% mniej), liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane – do 908 miejsc (la 1,8%) oraz liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej faire 654 miejsc (la 17,1% mniej). Spośród zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 569 dotyczyło odbywania stażu, a 85 – prac społecznie użytecznych.

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 238 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 27 na formy subsydiowane), a dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki było 36 propozycji.

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 5396 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 13 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie we wrześniu 2018 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 9/2018 w zakładce Urząd->Publications->Bulletins d'information

 

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale