Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 18 Oktober 2018 drucken

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 22 Oktober 2018 r. von 5 listopada 2018 r.r

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego na obowiązującym formularzu w systemie SOWA, w terminie od 22 Oktober 2018 r. godz. 0.00 tun 5 listopada 2018rr.godzz. 23:59.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Okres realizacji projektu musi mieścić się w terminie: von 01.01.2019 r. tun 31.12.2020rr.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER wynosi łącznie 104 319 165,00 PLN zgodnie z Rocznym Planem Działania na 2019 rok.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 97-100 Torun.

 • Punkt Informacji i Promocji

so. (56) 669 39 39 oder (56) 669 39 84

E-Mail: promocjaefs małpa wup kropka torun kropka pl

 • Panel on. Projektów Pozakonkursowych

so. (56) 669 39 70 oder (56) 669 39 71

E-Mail: ">wup małpa wup kropka torun kropka pl

Pobierz: Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Pobierz: Załączniki do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung