The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 18 October 2018 print

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Submeasures 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 22 October 2018 r. by 5 November 2018 r.r

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego na obowiązującym formularzu w systemie SOWA, w terminie od 22 October 2018 r. godz. 0.00 do 5 November 2018 rr ggodz 23:59.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Okres realizacji projektu musi mieścić się w terminie: from 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER wynosi łącznie 104 319 165,00 PLN zgodnie z Rocznym Planem Działania na 2019 year.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, st. Highway Chełmińska 30/32, 97-100 Torun.

 • Punkt Informacji i Promocji

such. (56) 669 39 39 or (56) 669 39 84

e-mail: promocjaefs małpa wup kropka torun kropka pl

 • Panel on. Projektów Pozakonkursowych

such. (56) 669 39 70 or (56) 669 39 71

e-mail: ">wup małpa wup kropka torun kropka pl

Download: Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Download: Załączniki do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance