Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy. 22 października 2018 drukuj

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Priorytetu Inwestycyjnego 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy.

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 29 października 2018r. do dnia 9 listopada 2018r.

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP należy:

 • W pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków
  o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 (dostępny pod adresem: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/), a następnie
 • złożyć w wersji papierowej (1 egzemplarz wydruku ostatecznej wersji wniosku), z zastrzeżeniem, że wersja papierowa wniosku musi być zgodna z wersją elektroniczną wysłaną w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 (suma kontrolna wersji papierowej musi być zgodna z sumą kontrolną wersji elektronicznej) do IP WUP w terminie od 29.10.2018 r. do 09.11.2018 r.(87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 30/32, kancelaria, pokój nr 102, parter budynku) – o dochowaniu ww. terminu decyduje data wpływu do IP WUP, albo poprzez wysłanie w formie dokumentu elektronicznego do IP WUP – o dochowaniu ww. terminu decyduje data i godzina wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru. W tym przypadku wnioskodawca będzie miał dwie możliwości tj.:
  -złożenia wniosku o dofinansowanie projektu za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu,
  – podpisania cyfrowo i przesłania do WUP w Toruniu paczki dokumentów, która będzie zawierała wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikiem/ami (jeśli dotyczy) dzięki udostępnieniu funkcjonalności w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020: „podpisz cyfrowo i prześlij do WUP Toruń[1].

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Okres realizacji projektu musi się mieścić w terminie: od 01.01.2019 r. do 30.06.2021 r.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Działania 8.1 RPO WK-P wynosi 99 673 285,00 PLN.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń.

 Punkt kontaktowy

tel. (56) 669 39 39 lub (56) 669 39 84

e-mail: ">promocjaefs małpa wup kropka torun kropka pl

 • Zespół ds. Projektów Pozakonkursowych PUP

tel. (56) 669 39 70 lub (56) 669 39 68 lub (56) 669 39 69

e-mail: wup małpa wup kropka torun kropka pl


[1] W przypadku niedostępności w systemie GWD funkcji podpisania cyfrowo i przesłania do WUP Toruń wniosku wraz z załącznikami (np. z uwagi na awarię systemu), WUP w Toruniu zastrzega sobie prawo anulowania ww. formy składania wniosków o dofinansowanie.

 

Załączniki:

Zał. 1 Wyciąg z Planu Działania.pdf

Zał. 2 Wskaźniki kluczowe RPO WK-P Działanie 8.1.xls

Zał. 3 Instrukcja użytkownika GWD.pdf

Zał. 4 Regulamin użytkownika GWD.pdf

Zał. 5 Wzór wniosku o dofinansowanie.pdf

Zał. 6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.pdf

Zał. 6a Uszczegółowienie do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie.docx

Zał. 7 Wzór karty weryfikacji warunków.doc

Zał. 8 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej WND.doc

Zał. 9 Wzór tabeli z informacją o projekcie.docx

Zał. 10 Wzór deklaracji poufności.doc

Zał. 11 Wzór oświadczenia pracownika IP.docx

Zał. 12 Podstawowe informacje dot. uzyskiwania kwalifikacji.pdf

Załączniki

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych